św Faustyna

?w. Faustyna

 

Caritas Parafii Niepokalanego Poczęcia w Józefowie za swoją patronkę przyjęła s. Faustynę, której relikwie znajdują się w Kościele Parafialnym w Józefowie. Coroczne kolonie dla dzieci, pomoc chorym i starszym podejmowana jest pod czujym okiem siostry Faustyny.

Zadaniom - "głoszenia i wprowadzania w życie" tajemnicy miłosierdzia Bożego oraz wielkiej modlitwy o miłosierdzie dla świata - które Ojciec święty Jan Paweł II stawia przed całym Kościołem, służy świadectwo życia i posłannictwo świętej Faustyny. Realizując te zadania Caritas Parafii mobilizuje całą wspólnotę parafialna do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem.

W ramach formacji duchowej prowadzimy modlitwy podczas zebra? plenarnych i zarządu Caritas. W każdy piątek odmawiana jest koronka do Miłosierdzia Bożego, zaś w pierwsze piątki miesiąca odbywa sie msza święta wieczorowa do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny z jej błogosławieństwem i możliwością ucałowania relikwi. W pierwsze soboty miesi?ca przed Najęwiętszym Sakramentem prowadzimy rozwa?ania i modlitwy "Wieczór Jana Paw?a II". Uroczy?cie obchodzimy patronalne ?wi?to Mi?osierdzia Bo?ego oraz niedziel? w tygodniu Mi?osierdzia. Ka?dego roku organizujemy formacyjn? pielgrzymk? dla wolontariuszy i ch?tnych do sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego do Krakowa-?agiewnik.Tegoroczna pielgrzymka b?dzie ju? 27 zorganizowana przez Caritas.

Urodzi?a si? w 1905 roku we wsi G?ogowiec ko?o ?odzi jako trzecie z dziesi?ciorga dzieci w rodzinie Kowalskich. Od dzieci?stwa odznacza?a si? umi?owaniem modlitwy, pracowito?ci?, pos?usze?stwem i wra?liwo?ci? na ludzk? bied?. Do szko?y chodzi?a nieca?e trzy lata, a potem jako kilkunastoletnia dziewczyna opu?ci?a rodzinny dom i posz?a na s?u?b? do zamo?nych rodzin. Maj?c dwadzie?cia lat wst?pi?a do Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia, w którym - jako s. Maria Faustyna - prze?y?a trzyna?cie lat, spe?niaj?c obowi?zki kucharki, ogrodniczki i furtianki.

Jej ?ycie - na pozór bardzo zwyczajne, monotonne i szare - kry?o w sobie nadzwyczajn? g??bi? zjednoczenia z Bogiem. Od dzieci?stwa bowiem pragn??a zosta? wielk? ?wi?t? i konsekwentnie do tego d??y?a, wspó?pracuj?c z Jezusem w dziele ratowania zagubionych dusz a? do z?o?enia swojego ?ycia w ofierze za grzeszników. Lata jej zakonnego ?ycia naznaczone wi?c by?y stygmatem cierpienia i nadzwyczajnych ?ask mistycznych.

 

we

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony