Zadania statutowe CaritasCel i zadania Caritas Parafii Józefów obejmuj? w szczególno?ci nast?puj?ce kierunki dzia?ania:

1. Mobilizacj? charytatywn? ca?ej wspólnoty Ludu Bo?ego w parafii do praktykowania mi?osierdzia modlitw?, s?owem i czynem w szczególno?ci poprzez:


    * kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;
    * przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizacje;
    * uroczyste obchody ?wiat patronalnych i specjalnych dni;
    * aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjaln?.

2. W miar? pe?ne i sta?e rozpoznawanie pomocy charytatywnej na terenie parafii. Nie nale?y wyklucza? mo?liwo?ci rozszerzenia pomocy w miar? istniej?cych ?rodków poza teren parafii (za zgoda ks. Proboszcza) w nast?puj?cych sprawach:


    * przyjmowanie zg?osze? z terenu parafii od cz?onków Caritas z poszczególnych miejscowo?ci;
    * czynny punkt konsultacyjny w oznaczonych dniach i godzinach;

3. Organizowanie i ?wiadczenie konkretnej pomocy potrzebuj?cym w szczególno?ci:


    * chorym, niepe?nosprawnym, osobom w s?dziwym wieku poprzez:

- wsparcie duchowe, odwiedziny, organizowanie samopomocy s?siedzkiej;
- pomoc w za?atwianiu spraw opieki socjalnej i lekarskiej;

    * rodzinom ubogim, wielodzietnym, bezrobotnym, patologicznym w trudno?ciach poprzez:

- rad? i pouczenie, wstawiennictwo u odpowiednich w?adz;
- w miar? mo?liwo?ci wsparcie materialne;

    * dzieciom i m?odzie?y poprzez:

- pomoc socjaln?, organizowanie wypoczynku i do?ywiania;
- pomoc edukacyjn? w rodzinach dysfunkcyjnych;
- promowanie w?a?ciwego kszta?towania postaw dziecka;
- organizowanie pomocy w nauce;

    * osobom prze?ywaj?cym inne trudno?ci poprzez:

- pomoc w nawi?zaniu kontaktu z kap?anem odno?nie chrztu dziecka, zawarcia sakramentu  ma??e?stwa itp.;
- poradnictwo dla osób uzale?nionych (nawi?zanie kontaktu z lekarzem, poradni? odwykow? itp.);
4. Caritas Parafii otacza opieka znajduj?ce si? na terenie parafii Ko?cielne Placówki Charytatywne, a je?li zachodzi potrzeba wspiera tworzenie takich placówek.

5. Caritas Parafii w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezjalnej mo?e podj?? wspó?prac? z osobami dzia?aj?cymi w ramach pa?stwowej opieki spo?ecznej oraz z organizacjami spo?ecznymi o charakterze charytatywno-opieku?czym, przy zachowaniu w?a?ciwej sobie katolickiej inspiracji.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
-godzina 1230
- godzina 1700
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1700

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony