Zadania statutowe CaritasCel i zadania Caritas Parafii Józefów obejmują w szczególności nastąpujące kierunki działania:

1. Mobilizacją charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem w szczególności poprzez:


* kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;
* przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizacje;
* uroczyste obchody ?wiat patronalnych i specjalnych dni;
* aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną.

2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie pomocy charytatywnej na terenie parafii. Nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy w miarą istniejących środków poza teren parafii (za zgoda ks. Proboszcza) w następujących sprawach:


* przyjmowanie zgłoszeń z terenu parafii od członków Caritas z poszczególnych miejscowości;
* czynny punkt konsultacyjny w oznaczonych dniach i godzinach;

3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym w szczególności:


* chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku poprzez:

- wsparcie duchowe, odwiedziny, organizowanie samopomocy sąsiedzkiej;
- pomoc w załatwianiu spraw opieki socjalnej i lekarskiej;


* rodzinom ubogim, wielodzietnym, bezrobotnym, patologicznym w trudnościach poprzez:

- radą i pouczenie, wstawiennictwo u odpowiednich władz;
- w miarę możliwości wsparcie materialne;


* dzieciom i młodzieży poprzez:

- pomoc socjalną, organizowanie wypoczynku i dożywiania;
- pomoc edukacyjną w rodzinach dysfunkcyjnych;
- promowanie właściwego kształtowania postaw dziecka;
- organizowanie pomocy w nauce;


* osobom przeżywającym inne trudności poprzez:

- pomoc w nawiązaniu kontaktu z kapłanem odnośnie chrztu dziecka, zawarcia sakramentu  małżeństwa itp.;
- poradnictwo dla osób uzależnionych (nawiązanie kontaktu z lekarzem, poradnią odwykową itp.);

4. Caritas Parafii otacza opieka znajdujące się na terenie parafii Kościelne Placówki Charytatywne, a jeżli zachodzi potrzeba wspiera tworzenie takich placówek.

5. Caritas Parafii w porozumieniu z Dyrektorem Caritas Diecezjalnej może podjąć współpracę z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej oraz z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opieku?czym, przy zachowaniu w?a?ciwej sobie katolickiej inspiracji.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony