Urodziny Scholi NadziejaW tym miesi?cu mija pierwsza rocznica powstania naszej Scholi parafialnej „Nadzieja”. To wszystko co kryj? si? pod nazw? „Nadzieja” – bo przecie? nie tylko o samo ?piewanie tu chodzi – ka?demu przynosi wiele rado?ci. G?oszenie Bo?ej chwa?y poprzez ?piew nie jest rzecz? prost? ale daj?c? poczucie blisko?ci naszego Stwórcy. Na pewno wi??e si? tak?e z czasem wielu prób i po?wi?ce?. Dzieci nale??ce do Scholi niejednokrotnie kosztem wolnego czasu uczestnicz? w próbach i spotkaniach.
 

Pierwsza rocznica powstania Scholi by?? zatem okazj? do podzi?kowania Bogu który to dzie?o b?ogos?awi i ludziom którzy dziel? si? swoimi talentami i zaanga?owaniem.  

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony