Apostolstwo Dobrej ?mierciStowarzyszenie Matki Bo?ej Dobrej ?mierci jest stowarzyszeniem modlitewnym. Jego cele jest przygotowanie do godnego chrze?cija?skiego umierania.

Apostolstwo Dobrej ?mierci zosta?o za?o?one w naszej parafii przez Ojców Misjonarzy ?wi?tej Rodziny z Górki Klasztornej w roku 1996. Prowadzi je zelatorka Barbara Bojarska, jej zast?pc? jest pani Bronis?awa Momot. Obecnie
do stowarzyszenia nale?y 270 osób.

Cz?onkowie przez swoje modlitwy, posty, cierpienia pragn? wyjedna? dla wiernych katolików wytrwanie w ?asce u?wi?caj?cej za? dla oboj?tnych religijnie i grzeszników ?ask? nawrócenia. G?ównym celem podejmowanych ?wicze? duchowych i modlitw cz?onków stowarzyszenia jest wyjednanie ?aski "dobrej ?mierci".

Cz?onkowie stowarzyszenia gromadz? si? na wspólnej modlitwie w ka?d? ostatnia niedziel? miesi?ca. Prenumeruj? tak?e biuletyn "Nadzieja i ?ycie" podejmuj?cy tematyk? zbie?n? z celem dzie?a Apostolstwa Dobrej ?mierci.

Pani Barbara Bojarska