Galilea

 

DLA KOGO JEST “GALILEA” ?

 

Niezale?nie od tego, czy jeste? osob? wierz?c? czy niewierz?c?, m?od? czy w sile wieku, samotn? czy ?yj?c? w ma??e?stwie,  Wspólnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego “Galilea” mo?e by? miejscem dla Ciebie. Jeste?my otwarci na ka?d? osoby poszukuj?c? ?ywej relacji z Bogiem.

 

CZYM S? DOMY ZMARTWYCHWSTANIA ?

 

Podstaw? Wspólnoty s? Domy Zmartwychwstania. S? to ma?e 7-12 osobowe grupy, spotykaj?ce si? w prywatnym domu na radosnej modlitwie uwielbienia, czytaniu S?owa Bo?ego (Biblii), dzieleniu si? swoim do?wiadczeniem ?ycia, wiar? oraz modlitwie za siebie nawzajem.

W czasie tych spotka? szukamy w Biblii inspiracji ?yciowych oraz uczymy si? budowa? braterskie przyja?nie i cieszy? si? ?yciem z Jezusem.

 

W naszej Parafii Niepokalanego Pocz?cia NMP w Józefowie, za zgod? Ksi?dza Proboszcza Zenona Mruga?y, dzia?amy od 18.02.2014r. Naszym opiekunem jest ks. Tomasz Le?czuk.

 

CHCESZ UCZESTNICZY? W SPOTKANIU ?

 

                                                Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkania naszej Wspólnoty odbywaj? si? w ka?d? ?rod? o godzinie 18:30. Je?li chcesz uzyska? wi?cej informacji skontaktuj si? z Dominik? (tel.: 791 288 832) lub wejd? na stron? www.galilea.pl.

 

Czekamy na Ciebie z rado?ci?!