Spotkania dla m?odzie?y


Ks. BlachnickiW naszej parafii odbywaj? si? spotkania dla m?odzie?y Katolickiego Stowarzyszenia Ruchu ?wiat?o – ?ycie „OAZA”. Bardzo serdecznie zapraszamy m?odzie? z szko?y podstawowej, gimnazjum i liceum w ka?dy pi?tek o godzinie 18.00 do salki parafialnej.

"Inauguracj?" naszych spotka? by? rajd pieszy ktry odby? si? w Su?cu w sobot? 18 pa?dziernika. Zobacz zdj?cia z tej wyprawy w naszej galerii.Informacje o Ruchu "?wiat?o - ?ycie" pochodz?ce ze strony www.oaza.pl

Ruch ?wiat?o-?ycie jest jednym z ruchw odnowy Ko?cio?a wed?ug nauczania Soboru Watyka?skiego II. Gromadzi ludzi r?nego wieku i powo?ania: m?odzie?, dzieci, doros?ych, jak rwnie? kap?anw, zakonnikw, zakonnice, cz?onkw instytutw ?wieckich oraz rodziny w ga??zi rodzinnej, jak? jest Domowy Ko?ci?. Poprzez odpowiedni? dla ka?dej z tych grup formacj? Ruch ?wiat?o-?ycie wychowuje dojrza?ych chrze?cijan i s?u?y odnowie Ko?cio?a przez przekszta?canie parafii we wsplnoty wsplnot.

foskaFoskaZnakiem Ruchu ?wiat?o-?ycie jest starochrze?cija?ski symbol fos-zoe (gr. s?owa ?wiat?o i ?ycie splecione liter? omega, tworz?ce krzy?).

Duchowo?? Ruchu ?wiat?o-?ycie zosta?a wyra?ona w "Drogowskazach Nowego Cz?owieka". Ma??onkowie ?yj?c tre?ci? "Drogowskazw" realizuj? je w "Zobowi?zaniach Domowego Ko?cio?a".

Cel Ruchu ?wiat?o-?ycie jest osi?gany poprzez realizacj? programu formacyjnego. Ka?dy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadz?cej do przyj?cia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniw Jezusa (deuterokatechumenat) a nast?pnie we wsplnocie diakonijnej, podejmuj?c konkretn? s?u?b? (diakoni?) w Ko?ciele i ?wiecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu ?wiat?o-?ycie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "?wiat?o-?ycie", przenikaj?ca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i ma?a grupa formacyjna.

Specyfik? metody Ruchu ?wiat?o-?ycie jest realizacja zasady "?ycie z ?ycia" i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze struktur? Ko?cio?a Ma?e grupy do ktrych nale?? uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworz? jego wsplnot? w parafii. Wsplnoty Ruchu utrzymuj? ze sob? ??czno?? spotykaj?c si? na Dniach Wsplnoty.

Odpowiedzialno?? za ca?o?? Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu ?wiat?o-?ycie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialno?? pe?ni? moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Ka?dy moderator pe?ni sw? pos?ug? wraz z zespo?em diakonii. Diakoni? moderacji mog? pe?ni? zarwno osoby ?wieckie, jak i duchowne.

Kap?ani w Ruchu spe?niaj? rol? moderatorw, a nie nale??cy do niego - opiekunw. Spoczywa na nich odpowiedzialno?? za duchow? formacj? uczestnikw Ruchu i eklezjalno?? wsplnot.

Pocz?tki historii Ruchu si?gaj? pierwszej oazy, ktra odby?a si? w r. 1954 Ruch ?wiat?o-?ycie rozwin?? si? z oaz - rekolekcji zamkni?tych prowadzonych metod? prze?yciow?.. Przed rokiem 1976 Ruch by? znany pod nazw? "Ruch oazowy", "Ruch ?ywego Ko?cio?a". Twrc? oazy, za?o?ycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym by? ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch ?wiat?o-?ycie powsta? i rozwija si? w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza si? rwnie? poza jej granicami: na S?owacji, w Czechach, w Niemczech, na Bia?orusi, ?otwie.


Anna Wojtas