Narodzenie Pa?skie - 25.12.2013 r.

1.      Dzisiaj obchodzimy Uroczysto??  Narodzenia Pa?skiego. Porz?dek Mszy ?w.: godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

2.      ?yczenia ?wi?teczne nades?ali:

- Pasterze naszej diecezji / odczyta? /

- Parlamentarzy?ci

- Starostwo w Bi?goraju

- Burmistrz Józefowa i W?adze Samorz?dowe / odczyta? /

- Placówki O?wiatowe i Instytucje oraz Zak?ady Pracy z terenu naszej parafii

- O?rodek Zdrowia

- O?rodki Pomocy Spo?ecznej w Józefowie i z terenu parafii

- Stowarzyszenia z terenu naszej parafii

- Spó?dzielczy Zak?ad Gospodarczy w Józefowie

-Zak?ad  Piel?gnacyjno-Opieku?czy GAWRA w D?ugim K?cie

- Przedsi?biorstwo wielobran?owe „ALDREW” i „ROZTOCZE” z Józefowa

- Kap?ani, Siostry, Bracia Zakonni i  inni

- Parafianie zamieszkali poza parafi? i miejscowi

3.      Dzi?kujemy za pomoc w dekorowaniu ko?cio?a: p. ko?cielnemu i p. Aleksandrowi ?azorczykowi,  Cz?onkom Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka z ksi??mi: ks. Andrzejem i ks. Marcinem, pani katechetce Bernardzie Heizner i kwiaciarni p. Gromków. Nadle?nictwu Józefów jeste?my wdzi?czni za ?wierki ofiarowane do ko?cio?a. Dzi?kujemy równie?  p. Januszowi Nie?ciorowi za ?wierki z w?asnej plantacji.

4.      Jutro, 26 grudnia przypada ?wi?to ?w. Szczepana. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awienie owsa. Taca na Kap?a?ski Fundusz Zdrowotny.

5.      We czwartek, 27 grudnia ?w. Jana, Aposto?a i Ewangelisty.                              Msze ?w.z b?ogos?awie?stwem i podawaniem wina o godz. 9.30 i 17.00.

6.      W najbli?sz? niedziel?, 29 grudnia  ?wi?to ?wi?tej Rodziny z Nazaretu. Ogarniamy my?l? i modlitw? nasze rodziny, cz?sto borykaj?ce si? z ró?nymi trudno?ciami. Taca na WSD.

7.      Caritas Parafii serdecznie dzi?kuje za wykonanie i przekazanie na rzecz Caritasu stroików i ozdób ?wi?tecznych. Podzi?kowania kieruje do dzieci, m?odzie?y, wychowawców i rodziców przedszkola i szkó? oraz Miejskiej Bibliotece w Józefowie. ?rodki finansowe uzyskane ze sprzeda?y zosta?y przekazane na cele charytatywne.

8.      Pragniemy wyrazi? wdzi?czno?? Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej, a tak?e wolontariuszom za pomoc w rozprowadzeniu op?atków do naszych domów. Dzi?kujemy te? parafianom za z?o?one przy tej okazji ofiary na ko?ció?, które s? przeznaczone na prace prowadzone w naszej parafii.

9.      Ministranci z naszej parafii b?d? kol?dowa? na terenie Józefowa jutro oraz  w Uroczysto?? Trzech Króli, 06 stycznia 2012r.

10.  Dzieci z Ko?a Misyjnego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim kol?dowa? b?d? jutro w Majdanie Nepryskim, w pi?tek - w Siedliskach a w sobot? w Samsonówce.  Zebrane ofiary b?d? przekazane dla misjonarza z naszej diecezji, ks. Jerzego Pilusia.

11.  Planowana wizyta duszpasterska: w pi?tek, 27 grudnia, ?w. Jana Ewangelisty, od godz. 11.00 – Hamernia. W sobot?, 28 grudnia, od godz. 8.30- Borowina.

12.  Wizyta duszpasterska nazywana te? kol?d? ma na celu spotkanie duszpasterza z rodzin?, wspóln? modlitw? w intencji rodziny po??czon? z b?ogos?awie?stwem domu. W zwi?zku z planowanymi w przysz?ym roku Misjami ?wi?tymi, ka?da rodzina otrzyma list zapowiadaj?cy Misje z pro?b? o modlitw? w intencji  tego Bo?ego Dzie?a. Misje poprowadz? O.Redemptory?ci w dniach 26.04 - 04.05.2014r. B?dzie to czas kanonizacji papie?y: b?. Jana Paw?a II i b?. Jana XXIII w Rzymie.                                                                                           

13.  Rado?? Bo?ego Narodzenia, z jak? witamy przyj?cie Zbawiciela, niech umocni nasz? wiar?, nape?ni wszystkich ufno?ci? w moc prawdy i cierpliw? wytrwa?o?ci? w czynieniu dobra. Niech Bo?e or?dzie z Betlejem stanie si? ?ask? o?ywiaj?c? w ka?dym z nas mi?o?? w codziennym ?yciu.  Naszym drogim Parafianom i mi?ym Go?ciom ?yczymy Bo?ego pokoju, mi?o?ci i rado?ci.

14.  Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony