Niedziela ?wi?tej Rodziny

 

1.      Dzisiaj obchodzimy ?wi?to ?wi?tej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Ogarniamy my?l? i modlitw? nasze rodziny, cz?sto borykaj?ce si? z ró?nymi trudno?ciami. W dniu dzisiejszym ministranci z naszej parafii b?d? kol?dowa? na terenie Józefowa. Taca na WSD. Po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      We wtorek, 31 grudnia, zako?czenie Roku Pa?skiego 2013. O godz. 17.00 Msza ?w. dzi?k-b?agalna i nabo?e?stwo na zako?czenie Starego Roku.  Za udzia? w nabo?e?stwie mo?na uzyska? odpust zupe?ny.

3.      W ?rod?, 01 stycznia - Nowy Rok Pa?ski  2014,  Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela – G?ównej Patronki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokój. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny.

4.      Przez ca?y stycze? i luty, z wyj?tkiem niedziel, ?wi?t , 1.pi?tków i 1. sobót miesi?ca Msze ?w. odprawiane b?d? tylko rano o godz. 7.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie w tych miesi?cach po Mszy ?w. porannej.

5.      W tym tygodniu przypada 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.  W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 20.00, od godz. 19.00 - modlitwa uwielbienia.

6.      W przysz?? niedziel?, 05 stycznia 2014r.  1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu grudniu. O godz. 14.30 w sali kameralnej MOK w Józefowie odb?dzie si? Noworoczne Spotkanie Zespo?ów pracuj?cych przy MOK w Józefowie. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

7.       Mieszka?com Hamerni dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób.

8.      Planowana wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

- jutro, w poniedzia?ek, 30 grudnia od godz. 8.30 – Majdan Nepryski od Klina do Wygonu / z obu stron /                  

- wtorek, 31 grudnia od godz. 8.30 – Majdan Nepryski od Wygonu do Choin          / z obu stron /

- czwartek, 02 stycznia od godz. 8.30 – Szopowe, Potok-Senderki, Górniki Stare, Le?niczówka, od godz. 15.30 –  ul. Nowa i ul. Pop?awskiego

- sobota, 04 stycznia – od godz. 8.30 – ul. Ko?ciuszki / z obu stron /

9. Sk?adamy serdeczne "Bóg zap?a?" naszym parafianom za ofiary z?o?one podczas   

    kol?dy na potrzeby ko?cio?a:                                                                                                - Hamernia

- Borowina

Powy?sze ofiary wpisywane s? do kartoteki parafialnej i  przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele.

 

10. Zmar?a ?.p. +Janina Kurowska z ul. 29 Marca. Pogrzeb dzisiaj o godz.13.30 wyprowadzenie z domu. Zmar? po wypadku samochodowym ?.p. + Maciej Kowal        z Brzezin, par. Górecko, termin pogrzebu nieustalony. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony