I Niedziela Wielkiego Postu 09.03.2014 r.

1.      Dzisiejsza niedziela jest 1. niedziel? Wielkiego Postu. Po sumie Gorzkie ?ale i zebranie Legionu Maryi – auksyliatorów w sali parafialnej.

2.      Jutro, 10 marca rozpoczyna si? Nowenna do ?w. Józefa. B?dzie ona odmawiana przed Msz? ?w. wieczorow?, w niedziel? przed sum?, a w ?rod? i w pi?tek przed Drog? Krzy?ow?.

3.      W przysz?? niedziel?  zbiórka ofiar do puszek na "Krajowy Fundusz Misyjny".

4.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y w ?rody o godz. 16.30, dla starszych w pi?tki o godz. 16.30. Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie. W zwi?zku z Misjami ?wi?tymi,  Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii b?d? jednodniowe i odb?d? si?  19 marca w uroczysto?? ?w. Józefa Oblubie?ca NMP. W tym dniu b?dziemy mogli skorzysta? z sakramentu spowiedzi ?w. Szczegó?owy program  podamy w przysz?a niedziel?.

5.      Na stoliku z pras? wy?o?ona jest ksi?ga trze?wo?ci, w której prosimy wpisywa? swoje wielkopostne postanowienia.

6.      Mieszka?ców  D?ugiego K?ta Wsi prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

7.      Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski:   "Wobec wci?? utrzymuj?cej si? sytuacji napi?cia na Ukrainie i zagro?enia jej integralno?ci, pragniemy zwróci? si? do Was, Siostry i Bracia, z apelem o dalsz? gor?c? modlitw? w intencji pokojowego rozwi?zania narastaj?cego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej i zmieniaj?cej si? z godziny na godzin? sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarno?ci. Po raz kolejny oka?my nasz? jedno?? z um?czonym narodem Ukrai?skim. Ufamy, ?e nasze modlitewne wo?anie do Boga, Pana dziejów i historii, pomo?e w znalezieniu najlepszych dróg wyj?cia w zaistnia?ej, pe?nej napi?cia, konfliktowej sytuacji. ??cz?c si? ze wszystkimi, którym na sercu le?y prawdziwe dobro Ukrainy i ?ycie w bezpiecze?stwie oraz pokoju, nadal przyzywajmy ?wiat?a i mocy Ducha ?wi?tego w podejmowaniu wa?nych decyzji. Przypominamy, ?e ?adne rozwi?zanie si?owe nie zapewni trwa?ego pokoju, a przyczyni si? jedynie do wzrostu napi?cia i eskalacji konfliktu. Niech to nasze wo?anie do Boga, zanoszone u progu rozpoczynaj?cego si? Wielkiego Postu, uprosi ?ask? i zmi?owanie w tych najnowszych dziejach naszego bratniego ukrai?skiego narodu. Jeszcze raz z ca?? moc? przypominamy s?owa zapisane w naszym wspólnym przes?aniu do narodów Polski i Ukrainy: „(…) wspó?praca wolnej Polski z woln? Ukrain? jest niezb?dna, by w tej cz??ci Europy panowa? pokój, ludzie cieszyli si? wolno?ci? religijn?, a prawa cz?owieka nie by?y zagro?one”.     

                                                Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

      Warszawa, 4 marca 2014 roku

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony