III Niedziela Wielkiego Postu - 23.03.2014 r.

 

1.      We wtorek, 25 marca Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego. Dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. O godz. 9.30 Msza ?w. w intencji cz?onków Rycerstwa Niepokalanej. Na ka?dej Mszy ?w. mo?na b?dzie przyst?pi? do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego. Warunki: odmówienie jednej tajemnicy ró?a?ca ?w. w intencji dziecka pocz?tego, modlitwa i dobrowolne zobowi?zanie. Teksty modlitwy znajdziemy na stoliku z pras?. 

2.      W pi?tek, 28 marca o godz. 16.30 - Droga Krzy?owa, a godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a.  Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.

3.      W przysz?? niedziel?, 30 marca nast?pi zmiana czasu z zimowego na letni. W zwi?zku z tym Msze ?w. wieczorowe w dni powszednie i ?wi?teczne b?d? odprawiane godz. 18.00. W remizie stra?ackiej przy ul. 29 Marca o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji poleg?ych mieszka?ców wsi Pardysówka z racji 71 rocz.  pacyfikacji przez Niemców, która mia?a miejsce 29 marca 1943r.

4.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y w ?rody o godz. 16.30, dla starszych w pi?tki o godz. 16.30. Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie.

5.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu oraz  na ja?mu?n? wielkopostn?.

6.      Przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? paschaliki i baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas Diecezji, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne. Koszt 5 z?.

7.      Mieszka?ców D?ugiego K?ta Wsi prosimy o  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

8.      Pragniemy wyrazi? podzi?kowanie nauczycielom i dyrekcjom Szkó? z terenu naszej parafii za pomoc w dopilnowaniu dzieci i m?odzie?y podczas jednodniowych rekolekcji wielkopostnych. Dzi?kujemy te? W?adzom Samorz?dowym za organizacj? przewozu autokarowego w tym dniu.

 Zach?camy do lektury  Tygodnika "Niedziela". Redakcja Zamojsko-Lubaczowskiej Edycji Tygodnika „Niedziela” organizuje akcj? pt. „NIEDZIELA z ksi??k?” dla Polaków na Ukrainie. Polega ona na tym, ?e ka?dy kto chce ofiarowa? Tygodnik „Niedziela” z ksi??k? „Pasja” powinien zakupi? egzemplarz i zostawi? go w zakrystii lub w kancelarii parafialnej z intencj? przekazania go naszym rodakom mieszkaj?cym na Wschodzie.

 Wszystkie gazety zostan? przekazane na Ukrain? do parafii w Podwo?oczyskach, Krzemie?cu, Jaworowie, Lwowie, Dolinie i Starej Hucie, gdzie pracuj? kap?ani z naszej diecezji. Akcja potrwa do Niedzieli Palmowej. Cena gazety z ksi??k?  6 z?.  

9.      Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony