IV Niedziela Wielkiego Postu 30.04.2014 r.

1.      Dzisiejsza niedziela nosi nazw? Niedzieli Rado?ci "Laetare". Od dzisiaj Msze ?w. wieczorowe w dni powszednie i ?wi?teczne b?d? odprawiane o godz. 18.00. W remizie stra?ackiej przy ul. 29 Marca o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji poleg?ych mieszka?ców wsi Pardysówka  z racji 71 rocz.  pacyfikacji przez Niemców, która mia?a miejsce 29 marca 1943r. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 02 kwietnia 9.  rocznica odej?cia Ojca ?w. Jana Paw?a II.

3.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00, od godz. 20.00 modlitwa uwielbienia.

4.      W przysz?? niedziel?, 06 kwietnia 1. niedziela miesi?ca. Po sumie Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu marcu.

5.      Przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? paschaliki i baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas Diecezji, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne. Koszt 5 z?.

6.      Caritas Parafii informuje, ?e w najbli?sz? niedziel?, 06 kwietnia i w Niedziel? Palmow? na placu przyko?cielnym b?dzie prowadzona sprzeda? palm, a dochód ze sprzeda?y zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Zach?camy gor?co do wsparcia tej akcji. Caritas Parafii organizuje równie? wyjazd do Sanktuarium w ?agiewnikach na Niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego, tj. 27 kwietnia. Ch?tnych prosimy o zapisywanie si? do ?wi?t Wielkanocnych. Bli?sze informacje o wyje?dzie b?d? podane pó?niejszym terminie.

7.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y w ?rody o godz. 17.30, dla starszych w pi?tki o godz. 17.30. Gorzkie ?ale w niedziel? po sumie.

8.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu oraz  na ja?mu?n? postn?. 

9.      Mieszka?com  D?ugiego K?ta Wsi dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.                  By?o  5 osób.

10.  Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R – D?ugi K?t Wie?, K?R z Hamerni, K?R z Majdanu Nepryskiego p. Barbary Kowalczuk, Rodzina Serca Jezusowego - „Bóg zap?a?”.

11.  Ofiara na k-ó?- bezim. z ul. 29 Marca - "Bóg zap?a?".

12.  W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? Misjami ?w. w naszej parafii zosta? przygotowany szczegó?owy program. Misje ?w. planowane s? w dniach 26.04. - 04.05. 2014r. Poprowadz? je Ojcowie Misjonarze Redemptory?ci: o. Ireneusz Homoncik i o. Józef Szczecina. Prosimy zatem radnych naszej parafii oraz wolontariuszy  o pobranie w tym tygodniu zaprosze? z programem Misji ?w. celem dostarczenia do ka?dej rodziny w parafii. Ju? dzisiaj prosimy parafian o modlitw? w  intencji Misji ?w. i zapraszamy do wzi?cia w nich udzia?u.

13.  Kierownik Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie informuje, ?e od 01 kwietnia 2014r. ulegaj? zmianie miejsca udzielania porad lekarskich w ramach nocnej i ?wi?tecznej opieki zdrowotnej. Nocna i ?wi?teczna opieka zdrowotna obejmuje ?wiadczenia realizowane od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia nast?pnego oraz ca?odobowo w soboty, niedziele i ?wi?ta. Szczegó?owe informacje udzielane s? w Przychodni w Józefowie, a za??cznik z wykazem miejsc udzielania ?wiadcze? wywieszony jest na tablicy og?osze?.

 

14.  Zarz?d Zamojskiej Rodziny Katy?skiej informuje, ?e w przysz?? niedziel? - 6 kwietnia 2014 r. o godz. 11.30 w ko?ciele p.w. ?w. Katarzyny w Zamo?ciu zostanie odprawiona uroczysta Msza ?w. w intencji pomordowanych w Katyniu w 74 rocznic? Zbrodni Katy?skiej.

Zach?camy do lektury Tygodnika "Niedziela". W dzisiejszym numerze  polecamy m.in:

-  „Z ?ycia do ?ycia” - wspomnienie 9. rocznicy odej?cia Papie?a Jana Paw?a II do Domu Ojca,

- kolejn? cz??? dodatku „Ró?aniec za Ojczyzn?” , a w nim o niedope?nionych ?lubach,

- rozmow? z bp. Marianem Buczkiem, sekretarzem Konferencji Episkopatu Ukrainy o trudnej sytuacji w jakiej znalaz?a si? Ukraina, o roli Ko?cio?a rzymskokatolickiego i innych wyznaniach wobec tej sytuacji, oraz o pomocy ze strony ?wiata i Polski, 

W najnowszym numerze „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej” znajdziemy m.in.:

- „Pasterski G?os”, a w nim o ?wi?to?ci Jana Paw?a II w przededniu kolejnej rocznicy jego narodzin dla Nieba,

-  opowie?? o tym, dlaczego obchodzimy rocznice ?mierci ?wi?tych i b?ogos?awionych,

15. Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony