V Niedziela Wielkiego Postu 06.04.2014 r.

1.      Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu marcu. Od godz. 9.00 do godz. po?udniowych  b?dziemy go?cili zespó? "SOLEMIS" z ?ukowej, który b?dzie ubogaca? swoim ?piewem Msze ?w. 

2.      Dzisiaj Caritas Parafii  na placu przyko?cielnym prowadzi sprzeda? palm, z których  dochód  zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Zach?camy gor?co do wsparcia tej akcji. Caritas Parafii organizuje równie? wyjazd do Sanktuarium w ?agiewnikach na Niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego, tj. 27 kwietnia. Ch?tnych prosimy o zapisywanie si? do ?wi?t Wielkanocnych. Bli?sze informacje o wyje?dzie b?d? podane pó?niejszym terminie.

3.      W czwartek, 10 kwietnia 4. rocznica katastrofy smole?skiej, a w niedziel?, 13 kwietnia, Dzie? Pami?ci Ofiar Zbrodni Katy?skiej.

4.      W pi?tek, 11 kwietnia o godz. 18.00 Msza ?w. zbiorowa do Bo?ego Mi?osierdzia z b?ogos?awie?stwem relikwiami ?w. Siostry Faustyny.

5.      W przysz?? niedziel?, 13 kwietnia Niedziela M?ki Pa?skiej czyli Niedziela Palmowa. Na ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie palm. Wszystkie dzieci zapraszamy z palmami na godz. 11.00 przed grot? Matki Bo?ej. Tam odb?dzie si? po?wi?cenie i procesja z palmami do ko?cio?a. Jest to równie? XXIX ?wiatowy Dzie? M?odzie?y. Puszka na Katolickie Radio Zamo??.

6.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci    i m?odzie?y w ?rod? o godz. 17.30, dla starszych w pi?tek o godz. 17.30.

7.      W zakrystii przyjmujemy zapisy chorych, których odwiedzimy z pos?ug? sakramentaln? przed ?wi?tami wielkanocnymi. Termin odwiedzin podamy w przysz?? niedziel?.   

8.      Mieszka?ców D?ugiego K?ta Wsi  prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w poniedzia?ek - 14 kwietnia, po niedzieli palmowej.

9.      Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R z ul. Batalionów Ch?opskich i ul. Górniczej, K?R z D?ugiego K?ta - Osada, „Bóg zap?a?”.

10.  W tych dniach roznoszone s? do naszych domów zaproszenia z programem Misji ?w. w naszej parafii. Pragniemy podzi?kowa? radnym i wolontariuszom za pomoc w dostarczaniu programu a parafian prosimy o modlitw? w intencji Misji.

11.  W ubieg?ym tygodniu zosta?y zako?czone prace przy remoncie s?upków w ogrodzeniu  posesji parafialnej. Obecnie przygotowujemy si? do dalszych prac przy remoncie organistówki.

12.  W zakrystii s? do odebrania czasopisma "Nasza Arka" oraz "Cuda i ?aski Bo?e".

Zach?camy do  lektury najnowszego numeru Tygodnika Katol. „Niedziela”. Polecamy m.in.

- „Kanonizacyjna iskra mi?osierdzia zosta?a pos?ana w Polsk?” – relacj? z inauguracji nowej inicjatywy, która ma nam pomóc w g??bokim prze?yciu kanonizacji b?. Jana Paw?a II,

- o tym, ?e najgorsza prawda jest lepsza od k?amstwa – rozmow? z Dorot? Skrzypek, wdow? po prezesie Narodowego Banku Polskiego S?awomirze Skrzypku, w 4. rocznic? katastrofy smole?skiej,

- „Pasterski G?os”, a w nim o tajemnicy rodziny a tak?e o tym, co jest w niej najpi?kniejszego,

-  rozmow? z ks. Paw?em S?onopasem – proboszczem parafii pw. ?wi?tej Bo?ej Opatrzno?ci w Bondyrzu o kap?a?stwie, marzeniach i poezji,

     11. Zmar? ?.p. +Stanis?aw Krzaczek z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb jutro, 07 kwietnia  o godz. 10.00 - wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie....

     12. Modlitwa