Niedziela Palmowa czyli M?ki Pa?skiej - 13.04.2014 r.

 

1.      Dzi? we Mszach ?w. obchodzi si? pami?tk? uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejsza Niedziela Palmowa nosi te? nazw? Niedzieli M?ki Pa?skiej. Obchodzony jest ?wiatowy Dzie? M?odzie?y. Przed ka?d? Msz? ?w. po?wi?cenie palm.  Po sumie Gorzkie ?ale, a po nich zebranie cz?onków wspieraj?cych Legionu Maryi. Po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Puszka na Katolickie Radio Zamo??. W dniu dzisiejszym delegacja m?odzie?y  z naszego Dekanatu z Ks. Marcinem odbierze z Katedry Zamojskiej lampion z Iskr? Mi?osierdzia, który zostanie wystawiony przy o?tarzu w niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego.

2.      Caritas naszej parafii rozprowadza dzi? przed ko?cio?em palmy, stroiki ?wi?teczne i "chlebki dobroci". Uzyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne.

3.      Caritas Parafii organizuje pielgrzymk? do ?agiewnik w ?wi?to Mi?osierdzia Bo?ego –27 kwietnia. Zapisy przyjmujemy w zakrystii do 20 kwietnia. Planowany wyjazd w sobot?, 26 kwietnia  o godz. 24.00 / o pó?nocy /, powrót planowany w niedziel?, ok. godz. 22.00.

4.      W zakrystii przyjmujemy  zapisy chorych, których odwiedzimy z pos?ug? sakramentaln? w Wielk? ?rod? -  16 kwietnia od godz. 13.00.

5.      Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R- Józefów-Morgi, K?R z Siedlisk, K?R ?w. Geralda, Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka, K?R z Majdanu Nepryskiego p. Zofii Rogowskiej, K?R z Majdanu Nepryskiego p. Barbary Bojarskiej, K?R z Borowiny,  „Bóg zap?a?”

6.      Ofiary na ko?ció?- bezim. z Majdanu Nepryskiego, bezim. z Majdanu Nepr., bezim. z ul. Zielonej, "Bóg zap?a?"

7.      Mieszka?ców D?ugiego K?ta Wsi  prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a jutro,  14 kwietnia.

8.      Tydzie?, który dzisiaj rozpoczynamy nazywa si? Wielkim Tygodniem dla podkre?lenia wielkich wydarze? z ?ycia Pana Jezusa – Jego M?ki, ?mierci i  Zmartwychwstania.

9.      Wielka ?roda – o godz. 18.00 Msza ?w., a po niej monta? s?owno-muzyczny pt.: "On wci?? jest z nami" po?wi?cony Ojcu ?w. b?ogos?awionemu Janowi Paw?owi II przygotowany przez m?odzie? z Samorz?dowego Zespo?u Szkó? w Józefowie pod kierunkiem p. Marii Rysztak,  p.Anny Mazurek, p. Rafa?a Knapa i ks. Marcina Migasa. Bezpo?rednio po monta?u Droga Krzy?owa ulicami miasta Józefowa. Na drog? krzy?ow? prosimy przynie?? ze sob? lampiony.

 

10.  WIELKI CZWARTEK– dzie? ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kap?a?stwa. Tego dnia w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 Ks. Bp Ordynariusz Marian Rojek     z Kap?anami odprawi Msz? ?w. Krzy?ma i po?wi?ci  oleje u?ywane potem przez ca?y rok do udzielania chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.  W naszym ko?ciele pocz?tek liturgii o godz. 18.00. Komunia ?wi?ta udzielana b?dzie pod postaciami chleba i wina. Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu  w ciemnicy do godz. 22.00.   

 

11.  WIELKI PI?TEK– dzie? M?ki i ?mierci Chrystusa. W tym dniu obowi?zuje post ?cis?y. Nie odprawia si? Mszy ?w. O godz. 17.30 – rozpocznie si? Nowenna do Bo?ego Mi?osierdzia /ta nowenna odprawiana b?dzie przez wolontariuszy Caritas  w dni powszednie pó? godz. przed nabo?e?stwem wieczornym, a w niedziele i dni ?wi?teczne pó? godz. przed sum?/, o godz. 18.00 Droga Krzy?owa a nast?pnie Liturgia na cze??  M?ki Pa?skiej.Zbiórka ofiar przy adoracji krzy?a na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi ?wi?tej. Adoracja Grobu Bo?ego do godz. 24.00.  

 

12.  WIELKA SOBOTA– Pocz?tek liturgii o godz. 19.00. O godz. 23.00 zapraszamy na adoracj? uwielbienia Zmartwychwsta?ego Chrystusa.

·         Po?wi?cenie pokarmów:

·         Józefów – ko?ció? parafialny – od godz. 8.00 do godz. 13.00 o ka?dej pe?nej godzinie

·         Miejscowo?ci w Parafii:

·          Senderki -                            godz. 9.00

·         Potok-                             godz. 9.15     

·         Górniki Stare -                        godz. 9.30

·         Szopowe -                              godz. 9.45

·         Górniki Nowe -                        godz. 10.00

·         Stanis?awów Ko?ció? -                 godz. 10.10

·         Stanis?awów Skrzy?. -                godz. 10.20

·         D?ugi K?t Wie? -                      godz. 10.30

·         D?ugi K?t Osiedle -                   godz. 10.45

·         Samsonówka -                         godz. 11.00

·         Hamernia -                            godz. 11.15

·         Siedliska -                             godz. 11.30

·         Majdan Nepryskim -                  godz. 11.45

·         ul. 29 Marca -                       godz. 12.15

 

13.  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO– Rezurekcja o godz. 6.00.Pozosta?e msze ?w. o godz. 9.30, 11.00, 12.30. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Nie ma mszy ?w. wieczorowej.

14.  Panów stra?aków prosimy o wart? honorow? przy Grobie Bo?ym w Wielki Pi?tek, w Wielk? Sobot? oraz podczas Rezurekcji. Prosimy te? panie w strojach ludowych na procesj? rezurekcyjn?.

15.  Przypominamy o przygotowaniu do procesji rezurekcyjnej chor?gwi i feretronów poprzez oczyszczenie, uprasowanie szarf czy napraw? i ich przyozdobienie. Prosimy radnych z poszczególnych miejscowo?ci i grupy modlitewne o zainteresowanie si? t? spraw?.

16.  Modlitwa.

 

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Krystian F?k, kaw. ze Szczytna, par. p.w. Chrystusa Króla i Milena Roksana Duda, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony