Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego - 20.04.2014 r.

 

1.      Od Wigilii Paschalnej ca?y Ko?ció? raduje si? ze Zmartwychwstania Pa?skiego. Procesj? rezurekcyjn? oznajmili?my t? prawd? ca?emu ?wiatu. Ostatnie s?owo nale?y do Chrystusa, gdy? zwyci??y? ?mier?, szatana i grzech. Niech wielkanocne wydarzenia sprawi?, ?e b?dziemy ?wiadkami i uczniami Zmartwychwsta?ego.

2.      Dzisiaj odprawiane b?d? jeszcze  Msze ?w. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30.  W Stanis?awowie o godz. 11.00. Nie ma mszy ?w. wieczorowej.

3.      W poczuciu wdzi?czno?ci chcemy skierowa? s?owa podzi?kowania do wszystkich, którzy przyczynili si?, aby liturgia w czasie tych ?wi?tych dni mia?a godn? opraw?. Podzi?kowania:

-  ks.  Andrzejowi,   ks. Marcinowi,  o. Marcinowi Gontarzowi  za liturgi? i wszelk? pomoc w przygotowaniach do godnego prze?ycia ?wi?t

- Liturgicznej S?u?bie O?tarza

- panom: ko?cielnemu i organi?cie

- Legionowi Maryi, Rycerstwu Niepokalanej, Apostolstwu Dobrej ?mierci i  

  Wolontariuszom Caritas Parafii

- stra?akom za wart? przy Bo?ym Grobie i porz?dek podczas nabo?e?stw. Msza ?w.  

  w intencji Ojczyzny i stra?aków zostanie odprawiona 3 maja br. o godz. 9.30.

- paniom w strojach ludowych i innym za czynny udzia? w procesji,

- miejscowej policji za zabezpieczenie drogowe podczas nabo?e?stwa Drogi 

  Krzy?owej ulicami Józefowa w Wielk? ?rod?

- ofiarodawcom na kwiaty do Bo?ego Grobu

4.      ?yczenia  ?wi?teczne skierowali do parafian:

- Ksi??a Biskupi:  / odczyta? /

- Burmistrz i Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Józefowie / odczyta? /

- Ponadto nap?yn??y ?yczenia od: Pos?ów, senatorów, w?adz samorz?dowych,  

  Instytucji , Szkó?, Placówek O?wiatowych, Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej Nasze Zdrowie w Józefowie, ksi??y rodaków i  ksi??y pracuj?cych w naszej parafii, braci i sióstr  zakonnych oraz parafian, dzi?kujemy te? za ?yczenia SMS-owe i e-mail-owe.

5.      Jutro drugi dzie? ?wi?t. Zadbajmy o nasz udzia? we Mszy ?wi?tej. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny: godz. 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.Taca na KUL Jana Paw?a II.

6.      W pi?tek, 25 kwietnia o godz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.    

7.      W sobot?, 26 kwietnia rozpocz?cie Misji ?w. O godz. 18.00 powitamy w naszej ?wi?tyni Misjonarzy Redemptorystów: O. Ireneusza Homoncika i O. Józefa Szczecin?, którym przeka?emy stu?y.  Misje rozpoczn? si? Intronizacj? Pascha?u i Pisma ?wi?tego.

8.      W przysz?? niedziel?, 27 kwietnia, II Niedziela Wielkanocna czyli Mi?osierdzia Bo?ego. W Rzymie kanonizacja papie?y: Ojca ?wi?tego Jana XXIII i Jana Paw?a II. ?wi?to patronalne „Caritas”. Zbiórka do puszek na „Fundusz Caritas”. Odpust    w Majdanie Sopockim. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

 

7.      Caritas naszej Parafii sk?ada serdeczne podzi?kowania wolontariuszom, m?odzie?y szkolnej i przedszkolakom z nauczycielami, uczestnikom Warsztatów Terapii Zaj?ciowej z opiekunem za pomoc i du?e zaanga?owanie w przygotowaniu palm i stroików ?wi?tecznych. Gor?ce podzi?kowanie Caritas kieruje równie? do p. Dyrektor i Pracowników Miejskiego O?rodka Kultury w Józefowie za przekazanie nam prac konkursowych. S?owa wdzi?czno?ci sk?adamy Piekarni P. Bo?eny i Zbigniewa Dzidów za upieczenie i podarowanie chlebków dobroci. S?owa wdzi?czno?ci Caritas kieruje do wszystkich Parafian, którzy wsparli aktywnie wielkanocn? akcj?. Wyjazd na Pielgrzymk? do Krakowa-?agiewnik odb?dzie si? w sobot?, 26 kwietnia o godz. 20.00.

8.      Nowenna do Bo?ego Mi?osierdzia odprawiana b?dzie dzisiaj i jutro o godz. 12.00, a w tygodniu do soboty w??cznie o godz. 17.30.

9.      Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R z Siedlisk,  „Bóg zap?a?”.

10.  Ofiary na k-ó?: bezim. z ul. Ko?ciuszki, p. Anna Korga z Siedlisk,  "Bóg zap?a?",

11.  Mieszka?com D?ugiego K?ta Wsi dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. O tak? pomoc prosimy w najbli?sz? sobot?, 26 kwietnia br.

12.  Zach?camy do lektury ?wi?tecznego numeru Tygodnika Katolickiego "Niedziela", do którego do??czono album o Janie Pawle II. Cena gazety 6 z?.

13.  W tych dniach sk?adamy sobie ?yczenia. Pragniemy i my kap?ani ?yczy? naszym parafianom a tak?e przyby?ym na ?wi?ta do naszych rodzin go?ciom oraz naszym wiernym przebywaj?cym poza parafi? czy poza granicami ojczyzny, ?yczenia b?ogos?awionych, radosnych i zdrowych ?wi?t Wielkanocnych. Niech Zmartwychwsta?y Pan nape?ni nasze serca wszelkimi ?askami, dobrem i mi?o?ci?. Niech o?wieca drogi codziennego ?ycia, obdarza b?ogos?awie?stwem oraz potrzebnymi ?askami.

14.  Pogrzeb ?.p. +Józefy Byra z ul. Górniczej odb?dzie si? dzisiaj o godz. 14.00 - bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie ......

15.  Modlitwa.

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Krystian F?k, kaw. ze Szczytna, par. p.w. Chrystusa Króla i Milena Roksana Duda, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

- Marcin Mazurek, kaw. z Tomaszowa Lubelskiego, par. Zwiastowania NMP i Maria Berdzik, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony