II Niedziela Wielkanocna - Mi?osierdzia Bo?ego - 27.04.2014 r.

1.      W dniu wczorajszym rozpocz??y si? w naszej parafii Misje ?w. Na Mszy ?w. o godz. 18.00 powitali?my o.Misjonarzy: o. Ireneusza Homocika i o. Józefa Szczecin?. Misje ?w.  rozpocz??y si? przekazaniem stu?y oraz intronizacj? pascha?u i Pisma ?w. Zach?camy do modlitwy i aktywnego  uczestnictwa w spotkaniach misyjnych.

2.      Dzisiaj II Niedziela Wielkanocna czyli Mi?osierdzia Bo?ego.  W Rzymie kanonizacja papie?y: Ojca ?w. Jana XXIII i Jana Paw?a II. ?wi?to patronalne Caritas. Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Caritas. Odpust w Majdanie Sopockim. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 adoracja Eucharystyczna do godz. 18.00. O godz. 18.00 Msza ?w. dzi?kczynna z racji kanonizacji b?ogos?awionego Jana Paw?a II. Przez ca?y dzie? przy o?tarzu pali si? kanonizacyjna iskra mi?osierdzia. Zach?camy do pobrania tego p?omienia do swego domu jutro po wieczornym apelu.

3.      Do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego do Krakowa-?agiewnik uda?a si? pielgrzymka autokarowa z naszej parafii.

4.      W ?rod?, 30 kwietnia dzie? imienin Pasterza Diecezji, bp Mariana Rojka. Pami?tajmy o Nim w naszych modlitwach.

5.      W czwartek, 01 maja wchodzimy w Maryjny miesi?c maj. Po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odprawiane nabo?e?stwo majowe. Prosimy o zachowanie zwyczaju odprawiania majówek we wszystkich miejscowo?ciach.

6.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. wed?ug programu misyjnego.

7.      W sobot?, 03 maja uroczysto?? NMP Królowej Polski. O godz. 9.30 Msza ?w.  w intencji Ojczyzny i stra?aków. Nast?pnie przemarsz delegacji do Rynku, z?o?enie wie?ców  i akademia okoliczno?ciowa przy Pomniku Bohaterów Walk. Porz?dek Mszy ?w. wg programu misyjnego. Pami?tajmy o wywieszeniu flagi narodowej.

8.      Za tydzie?, III Niedziela Wielkanocy zwana niedziel? Biblijn?. Rozpoczyna ona VI Ogólnopolski Tydzie? Biblijny. Zach?camy do lektury Pisma ?w. W naszej parafii zako?czenie Misji ?w. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po Mszy ?w. o godz. 12.30 adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu kwietniu. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

9.      Mieszka?com d?ugiego K?ta Wsi  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 9 osób.  Kolejka przechodzi na mieszka?ców D?ugi K?t - Osada. Sprz?tanie za 2 tygodnie.

10.  Dzi?kujemy za przyniesione dary na kuchni?.

11.  Wyra?amy wdzi?czno?? p. Tomaszowi Kukie?ce z Józefowa za wykonanie 6 kwietników ogrodowych, które upi?kszaj? plac parafialny, a dwa z nich to dar wykonawcy na rzecz naszego ko?cio?a. Serdeczne "Bóg zap?a?".

12.  Komunikat bp Mariana Rojka /odczyta?/

13.  Zach?camy do lektury tygodnika katolickiego  "Niedziela", który po?wi?cony jest papie?om: ?w. Janowi Paw?owi II oraz ?w. Janowi XXIII. W numerze znajdziemy medalik ?w. Jana Paw?a II.

 

Z A P O W I E D Z I    P R Z E D ? L U B N E

 

 - Marcin Mazurek, kaw. z Tomaszowa Lubelskiego, par. Zwiastowania NMP i Maria Berdzik, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- M arek tyto?, kaw. z Siedlisk, par. tutejszej i Aleksandra Paczos, panna z Siwej Doliny, par. ?w. Ojca Pio w Tomaszowie Lubelskim  - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony