IV Niedziela Wielkanocna 11.05.2014 r.

1.      Dzisiaj  Niedziela Dobrego Pasterza, to 51 ?wiatowy Dzie?  Modlitw o Powo?ania. Rozpoczyna ona kwartalne dni modlitw o powo?ania  do s?u?by w Ko?ciele. Odpust w Stanis?awowie ku czci ?w. Stanis?awa BM. Suma odpustowa o godz. 12.30, w zwi?zku z odpustem nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 12.30 w ko?ciele w Józefowie. Dzisiaj kazania  g?osi ks. dr Franciszek Ko?cielski.

2.      We wtorek, 13 maja 97.rocznica pierwszego objawienia Maryi dzieciom w Fatimie. Rozpoczyna si? 6. Cykl Wielkiej Nowenny przed 100-leciem objawie? fatimskich. W naszym ko?ciele po Mszy ?w. wieczorowej Wielka Nowenna Fatimska.

3.      W pi?tek 16 maja o godz. 19.30 w ko?ciele odb?dzie si? formacyjne spotkanie dekanalne dla m?odzie?y w ramach przygotowania do ?wiatowych Dni M?odzie?y. Zapraszamy m?odzie? z naszej parafii na to spotkanie.  

4.      W przysz?? niedziel?, 18 maja po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspieraj?cych w sali parafialnej. Taca na WSD.

5.      Mieszka?com D?ugiego K?ta - Osada dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o  6 osób.  W okresie letnim sprz?tanie w ka?d? sobot?.

6.      Ofiary na ko?ció?: bezim. z ul. Ko?ciuszki,  Serdeczne "Bóg zap?a?".

7.      Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj D?o?" w Józefowie zaprasza mieszka?ców Gminy Józefów na piknik zdrowotny "Zdrowie w Józefowie", który odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 18 maja na placu przy Szkole Podstawowej w Józefowie.  Rozpocz?cie o godz. 11.00. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

8.       Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, ?e wnioski o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich mo?na sk?ada? na jednym formularzu              do 15 maja 2014 roku. Wnioski mo?na przes?a? poczt? lub z?o?y? je osobi?cie w biurach powiatowych Agencji. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

9.      Zmar? ?p. +Stanis?aw Karwan z ul. ?ródlanej. Pogrzeb dzisiaj, 11 maja o godz. 15.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

10.  Modlitwa.

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Tomasz Knap, kaw. z Hamerni, par. tutejszej i Dominika Sikora, panna z P?azowa,  par. tamtejszej - zapowied? I.

- Tomasz Mytych, kaw. z par. ?w. Jana Chrzciciela w Bratkowicach i Marta Magdalena Czap?ygin, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony