VI Niedziela Wielkanocna 25.05.2014 r.

1.      Dzisiaj taca na budownictwo sakralne. O godz.16.00 po?wi?cenie pól w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Samsonówka, Potok-Senderki / Potok/, Górniki Stare. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      Jutro, 26 maja Dzie? Matki. Nabo?e?stwo majowe w intencji Matek.

3.      W poniedzia?ek, wtorek i w ?rod?  przypadaj? dni modlitw o urodzaje, czyli tzw. Dni Krzy?owe. W zwi?zku z tym od jutra po?wi?cenie pól dla mieszka?ców Józefowa. O godz. 18.00 – Msza ?w., a po niej procesja wokó? ko?cio?a. Na po?wi?cenie pól zapraszamy mieszka?ców:

      - w poniedzia?ek z: ul. Ko?ciuszki, Romanowskiego, Cichej, Rynku, S?onecznej, Armi Krajowej  i ?ródlanej

      - we wtorek z:  ul. Le?nej, Targowej, Zielonej, Przemys?owej, Us?ugowej, Pop?awskiego

      - w ?rod? z: ul. Nowej, Górniczej, Batalionów Ch?opskich, Sosnowej, Kamiennej, Ogrodowej  i Bi?gorajskiej

4.  W pi?tek pocz?tek nowenny przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?w.

5.  W sobot?, 31 maja, ?wi?to Nawiedzenia NMP.  O godz. 10.00 w naszym ko?ciele Msza ?w. w intencji nauczycieli i absolwentów z okazji 70-lecia LO w Józefowie. O godz. 18.00 Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. W Sanktuarium w Krasnobrodzie Diecezjalny Dzie? Chorych - rozpocz?cie o godz. 10.00, a w Sanktuarium w Tomaszowie    Lubelskim VII Diecezjalna Pielgrzymka       Bierzmowanych - rozpocz?cie o godz. 10.15.

6.  W przysz?a niedziel?, 01 czerwca, Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. Suma   wyj?tkowo zostanie odprawiona o godz. 12.00!  B?dzie to Msza ?w. w intencji 71 rocznicy "Rzeczpospolitej Józefowskiej". Po Mszy ?w. uroczysto?? patriotyczna   z ceremonia?em wojskowym przy tablicach upami?tniaj?cych mieszka?ców pomordowanych w II wojnie ?wiatowej i ?o?nierzy wykl?tych.  W zwi?zku z tymi uroczysto?ciami adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu maju b?dzie odprawiona w nast?pn? niedziel?, tj. 08 czerwca po sumie.

7. 01 czerwca rozpoczynamy nabo?e?stwa czerwcowe do Naj?wi?tszego Serca Pana     Jezusa, które b?d? odprawiane codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Jest to równie?      VII Dzie? Dzi?kczynienia - duchowe wotum za wolno?? i niepodleg?o??. O godz. 16.00 po?wi?cenie pól w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Borowina,Szopowe, ul. 29 Marca .

  8.  Mieszka?com D?ugiego K?ta Osada  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7  osób.

  9. Zmar?a ?.p. + Janina Góra  z ul. Przemys?owej. Pogrzeb jutro, 26 maja /poniedzia?ek/  o godz. 15.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

10. Modlitwa w intencji Ojczyzny w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Marcin Mielniczek, kaw. i Magdalena Beata Bojarska, panna, oboje z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

- Kamil Andrzej Basi?ski, kaw. z Siedlisk i Milena Szpinda, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony