Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego 08.06.2014 r

1.      Dzisiaj uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego - Zielone ?wi?tki.  Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu maju. Nast?pnie spotkanie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej. W Majdanie Nepryskim  uroczysto?ci z okazji 100-lecia Ochotniczej Stra?y Po?arnej. Rozpoczn? si? one Msz? ?w. o godz. 14.00  na placu przy remizie stra?ackiej.  O godz. 16.00 po?wi?cenie pól w nast?puj?cych miejscowo?ciach: Górniki Nowe  i  D?ugi K?t Wie?. Zbiórka ofiar do puszek na pomoc poszkodowanym w powodzi na Ba?kanach.

2.      Jutro drugi dzie? Zielonych ?wi?t – NMP Matki Ko?cio?a. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie Msza ?w. w ko?ciele i po?wi?cenie pól o godz. 09.30.  Po po?udniu o godz. 16.00 po?wi?cenie pól:  Hamernia, Samsonówka i Górniki Stare.

3.      W ?rod?, 11 czerwca o godz. 19.00 w Domu Zmartwychwstania w Józefowie odb?dzie si? spotkanie dla m??czyzn. Zapraszamy bardzo serdecznie. Szczegó?y u ksi??y w zakrystii. /p. Krzaczek - ul. Pop?awskiego 4A/4/. O godz. 16.00 spotkanie dla dzieci kl. III przed Rocznicow? Komuni? ?w.

4.      W czwartek, 12 czerwca ?wi?to Jezusa Chrystusa Najwy?szego i Wiecznego Kap?ana. Jest to równie? 15. rocznica pobytu ?w. Jana Paw?a II w Zamo?ciu. Szczegó?owy program tych uroczysto?ci, które odb?d? si? w Zamo?ciu znajdziemy na tablicy og?osze?.

5.      W pi?tek, 13 czerwca wspomnienie ?w. Antoniego z Padwy. Centralne uroczysto?ci w Radecznicy  z racji 350-lecia objawie? ?wi?tego. W naszym ko?ciele o godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

6.      W przysz?? niedziel?, 15 czerwca Uroczysto?? Naj?wi?tszej Trójcy – ko?czy si? okres Komunii ?w. wielkanocnej. Odpust w parafii Bondyrz. O godz. 16.00 po?wi?cenie pól: Siedliska, Majdan Nepryski i Potok-Senderki /Potok/.   

7.      Dzi?kujemy Nadle?nictwu Józefów za ofiarowane brzózki na Zielone ?wi?ta.

8.      Wyra?amy wdzi?czno?? p. Henrykowi Byra za ofiar? na czapy przy tablicach poleg?ych.

9.      Ofiara na k-ó? - bezim. z Majdanu Nepryskiego "Bóg zap?a?"

10.  Mieszka?com Samsonówki dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 7 osób.

11.  Dzisiaj Szko?a Podstawowa w Józefowie i Rada Rodziców zapraszaj? na IV Festyn Rodzinny, który odb?dzie si? przy Szkole Podstawowej w Józefowie. Otwarcie Festynu o godz. 13.30.

12.  Redakcja czasopisma "Pos?aniec ?w. Rodziny" i Opactwo w Jaros?awiu zapraszaj? na konferencj? pt. "Jak przygotowa? si? do spowiedzi generalnej z ca?ego ?ycia?". Spotkanie odb?dzie si? w Jaros?awiu we wtorek, 17 czerwca, od godz. 9.30. Szczegó?y s? podane na plakacie na tablicy og?osze?.

13.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Jacek Kowalik, kaw. i Agnieszka Pu?niak, panna oboje z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- ?ukasz Jachymek, kaw. z Potoka - Senderek, par. tutejszej i Wioleta Kawka, panna z Zamo?cia, par. Matki Bo?ej Królowej Polski - zapowied? II.

- Jerzy ?muda, kaw. z Górnik, par. tutejszej i Ma?gorzata Kirsz, panna z Tomaszowa Lub., par. Naj?wi?tszego Serca Jezusa - zapowied? I.

- Krystian Tyto?, kawaler z Górnik, par. tutejszej i Paulina Martyniuk, panna ze Starej Huty, par. Bondyrz - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony