XII Niedziela Zwyk?a - 22.06.2014 r.

1.      Trwa Oktawa Uroczysto?ci Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa. Z tej racji dzisiaj po sumie procesja eucharystyczna, a w dni powszednie po Mszy ?w. wieczorowej. Dzisiaj po ka?dej Mszy ?w. mo?emy z?o?y? ofiar? do puszki, za udzielon? zgod? Kurii Biskupiej w Zamo?ciu,  na rzecz ci??ko chorego na nowotwór z?o?liwy Karola z par. Rachanie.

2.      We wtorek, 24 czerwca Uroczysto?? ?w. Jana Chrzciciela. Dzie? imienin ks. bp seniora Jana ?rutwy.  Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

3.      W czwartek, 26 czerwca zako?czenie oktawy Uroczysto?ci Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa. O godz. 18.00 Msza ?w. z procesj? do czterech o?tarzy,  b?ogos?awie?stwo wianków i ma?ych dzieci. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?ców: I - Józefowa przy Grocie Matki Boskiej, pozosta?e trzy przy kapliczkach: II - Majdanu Nepryskiego, III - Samsonówki, IV - Hamerni.

4.      W pi?tek, 27 czerwca Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Nie obowi?zuje wstrzemi??liwo?? od pokarmów mi?snych. Dzie? Modlitw o U?wi?cenie Kap?anów.   Po Mszy ?w. wieczorowej procesja eucharystyczna wokó? ko?cio?a. Odpust w Aleksandrowie.

5.      W sobot?, 28 czerwca, Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Pac?awskiej na Drog? Krzy?ow?. Wyjazd o godz. 7.00 rano. Koszt ok. 40 z?. Zapisy w zakrystii. Ilo?? miejsc ograniczona.

6.      W przysz?? niedziel?, 29 czerwca  Uroczysto?? ?w. App. Piotra i Paw?a. Dzie? modlitwy w intencji Papie?a Franciszka. Ofiary sk?adane na tac? przeznaczone s? na potrzeby Stolicy Apostolskiej. O godz. 11.00 Msza ?w. dzi?kczynna na zako?czenie roku szkolno – katechetycznego 2013/2014.

7.      Dzi?kujemy za liczny udzia? wiernych w procesji Bo?ego Cia?a oraz za przygotowanie pi?knych o?tarzy. Dzi?kujemy wszystkim, którzy brali czynny udzia? w procesji: nie?li chor?gwie, feretrony, dzieciom, m?odzie?y, paniom w strojach ludowych i stra?akom.

8.      Mieszka?com Samsonówki  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców Siedlisk.

9.      Proboszcz Parafii  i Wójt Gminy ?ukowa zapraszaj?  na uroczysto?? religijno-patriotyczn? w przysz?? niedziel? 29 czerwca br. obok cmentarza partyzanckiego w Osuchach z racji 70. rocznicy Najwi?kszej Bitwy Partyzanckiej w Polsce. Szczegó?owy program na tablicy og?oszeniowej.

10.  Zmar?a ?.p. Katarzyna Knap z Majdanu Nepryskiego. Pogrzeb jutro /poniedzia?ek, 23 czerwca/ o godz. 16.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

11.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Grzegorz Romanowski, kaw. z Cycowa, par. ?w. Józefa i Sylwia Mielniczek, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony