XIII Niedziela Zwyk?a - 29.06.2014 r.

1.      Dzisiaj Uroczysto?? ?w. App. Piotra i Paw?a. Dzie? modlitwy w intencji Papie?a Franciszka. Ofiary sk?adane na tac? przeznaczone s? na potrzeby Stolicy Apostolskiej. O godz. 11.00 Msza ?w. dzi?kczynna na zako?czenie roku szkolno – katechetycznego 2013/2014.

2.      We wtorek, 01 lipca przechodzi? b?dzie piesza pielgrzymka z ?ukowej do Krasnobrodu, do której mog? do??czy? si? pielgrzymi z naszej parafii.   Ok. godz. 12.00 przy naszym ko?ciele planowany jest postój   pielgrzymki.   Prosimy parafian o przygotowanie pocz?stunku /napoje, kanapki/ dla pielgrzymów. W Krasnobrodzie rozpoczynaj? si? uroczysto?ci odpustowe. Program uroczysto?ci wywieszony jest na tablicy og?oszeniowej.

3.      W pi?tek, 04 lipca 16 rocznica ?wi?ce? biskupich bpa Mariusza Leszczy?skiego. Pami?tajmy o Nim w naszych modlitwach.

4.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00. Od godz. 20.00 modlitwa uwielbienia.

5.      W sobot?, 05 lipca w Sanktuarium ?w. Antoniego w Radecznicy odb?dzie si? Diecezjalny Zlot Legionu  Maryi z racji: * 35-lecia Legionu Maryi w Polsce, *25- lecia Legionu Maryi na Ziemi Zamojskiej, *125 rocznicy urodzin za?o?yciela Legionu Maryi S?ugi Bo?ego Franka Duffa.  Na te uroczysto?ci zapraszamy parafian. Zapisy  ch?tnych  przyjmujemy  w zakrystii. Planowany wyjazd w sobot? o godz. 8.00.  Szczegó?owy program wywieszony na tablicy og?oszeniowej.

6.      W przysz?? niedziel?, 06 lipca 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu czerwcu. Odpust w parafii Majdan Sopocki.

7.      Od przysz?ej niedzieli do ostatniej niedzieli sierpnia /31 sierpnia/ b?dzie obowi?zywa? wakacyjny porz?dek Mszy ?w. : godz. 7.00, 9.30, 11.00- suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00.

8.      Mieszka?com z Siedlisk dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób. Natomiast mieszka?com Józefowa, Majdanu Nepryskiego, Samsonówki i Hamerni dzi?kujemy za przygotowanie 4 o?tarzy na oktaw? Bo?ego Cia?a.  

9.      Pielgrzymi udaj?cy si? do Mediugorie proszeni s? o uzupe?nienie danych osobowych /dowód osobisty, PESEL/

10.  Parafia p.w. Chrystusa Króla w Bi?goraju i Stowarzyszenie Jedno?? Ziemi Bi?gorajskiej organizuje w dniach 8-12 lipca Pielgrzymk? rowerow? Bi?goraj - Jasna Góra. Osoby zainteresowane  mog? zg?asza? si? do jutra, tj. 30 czerwca. Zapisy trwaj? w parafii p.w. Chrystusa Króla przy ul. Polnej w Bi?goraju lub pod nr tel. 880 722 755.

11.  Rozpocz??y si? wakacje. Zechciejmy ten czas dobrze wykorzysta? na odnowienie si? fizycznych i duchowych. Niech na naszych wakacyjnych szlakach nie zabraknie ?wi?ty?, bo w ka?dej z nich czeka na nas Chrystus, zw?aszcza w ka?d? wakacyjn? niedziel?. Wyje?d?aj?cym na wakacyjne kolonie, obozy i urlopy ?yczymy, aby by? to czas wypoczynku i rekreacji, a tak?e odnajdywania Bo?ych ?ladów w pi?knie stworzenia.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Grzegorz Ku?mierkiewicz, kaw. i Agnieszka Kusiak, panna, oboje z  Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

- Grzegorz Kolasi?ski, kaw. z ?ukowej i Aleksandra Kuchciak, panna pochodz?ca z Hamerni, par. tutejszej, zamieszka?a w Lublinie - zapowied? I.

- Dominik Kamil Kude?ko, kaw. i Magda Kmie?, panna, oboje z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony