XVI Niedziela Zwyk?a 20.07.2014 r.

 

 

1.      Dzisiaj po ka?dej Mszy ?w.,  z okazji rozpoczynaj?cego si? 15. Tygodnia ?w. Krzysztofa, patrona podró?nych, b?ogos?awie?stwo kierowców i po?wi?cenie pojazdów. Przy tej okazji mo?emy wzi?? udzia? w Akcji ?w. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr bezwypadkowej jazdy, jako pomoc w zakupie misyjnych ?rodków transportu.  Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      Dzisiaj go?cimy s. Dominikank? z Krakowa, która b?dzie zbiera?a ofiary do puszki na cele w Syberii.

3.      Do 30 lipca przyjmujemy zapisy na XXXII Piesz? Pielgrzymk?  z Zamo?cia na Jasn? Gór?. Podobnie jak w latach ubieg?ych prosimy naszych parafian o przyj?cie pielgrzymów na nocleg, 02 sierpnia br. /sobota/  i zg?oszenie w zakrystii   o ilo?ci miejsc noclegowych. Wi?cej informacji na ten temat podamy w przysz?? niedziel?.

4.      W ?rod?, 23 lipca, ?wi?to ?w. Brygidy - Patronki Europy.  

5.      W pi?tek, 25 lipca, w wigili? odpustu ku czci ?w. Anny, na cmentarzu grzebalnym  o godz. 17.30 zostanie odprawione nabo?e?stwo ró?a?cowe, a o godz. 18.00 Msza ?w. za zmar?ych parafian (w razie deszczu w ko?ciele). Po Mszy ?w. odb?dzie si? czuwanie w ko?ciele od godz. 19.30 do 21.00. Prosimy o uporz?dkowanie grobów naszych zmar?ych i zachowanie czysto?ci na cmentarzu.

6.      W sobot?, 26 lipca dzie? odpustu ku czci ?w. Anny, patronki naszej parafii. Msze ?w. odprawiane b?d? o godz.: 7.00, 9.30, 12.00 – suma odpustowa z procesj? Eucharystyczn? i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 08.00.  Sum? odpustow? odprawi ks. Krystian Bordza? - dyr. Katolickiego Radia Zamo??, a  kazania w tych dniach b?dzie g?osi? ks. dr Franciszek Ko?cielski. Procesja Eucharystyczna jest wyrazem naszej wiary, st?d te? prosimy parafian o godne przygotowanie tej procesji. Prosimy panie w strojach ludowych, stra?aków w mundurach, grupy modlitewne oraz innych wiernych; zechciejmy wzi?? obrazy, chor?gwie i feretrony do procesji. Taca zbierana w tym dniu na wszystkich Mszach ?w. b?dzie przeznaczona na pomnik ?w. Jana Paw?a II. Pragniemy, aby ten pomnik by? wyrazem wdzi?czno?ci Ojcu ?wi?temu i pami?tk? w roku kanonizacji. Po?wi?cenie pomnika planujemy w dniu wspomnienia liturgicznego ?w. Jana Paw?a II, które przypada w kalendarzu liturgicznym 22 pa?dziernika. Odpust ku czci ?w. Anny b?dziemy prze?ywali w tym roku z KRZ. Suma odpustowa b?dzie transmitowana na ?ywo przez to radio. Wieczorem o godz. 20.30  na placu przy ko?ciele parafialnym w ramach Roztocza?skiego Festiwalu Dobrych Filmów KRZ zorganizuje „Próba ogniowa”.G?ównym zadaniem festiwalu jest pokazanie, ?e powsta?o wiele dobrych filmów ukazuj?cych pi?kno ?wiata i cz?owieka, które demaskuj?c z?o, daj? nadziej?. Do puszek b?dziemy mogli z?o?y? ofiar? na wsparcie KRZ.

7.      W przysz?? niedziel?, 27 lipca o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.    

8.      Mieszka?com Siedlisk dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 3 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców Majdanu Nepryskiego, których prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?szy pi?tek, 25 lipca.

9.      Ofiara na ko?ció? /pomnik J.P.II/ - bezim. z ul. Ogrodowej, bezim. z Górnik, "Bóg zap?a?".

10.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

- Pawe? Rysztak, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Ewa Maroszek, panna z Borkowa, par. Straszyn - zapowied? II.

- Marcin Bil ze Stanis?awowa, par. tutejszej i Justyna Dro?dziel z Huciska, par. Bondyrz, cywilnie zwi?zani - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony