XX Niedziela Zwyk?a 17.08.2014 r.

1.      Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych,  w sali parafialnej.

2.      W dniach 19 -22 sierpnia br. organizowany jest dla m?odzie?y EXODUS  M?ODYCH w Zwierzy?cu. Zg?oszenia nale?y dokona? na stronie internetowej www.exodusmlodych.pl.  Zapisy na wyjazd z naszej parafii w zakrystii. Bli?sze informacje  u ks. Andrzeja.

3.      W sobot?, 23 sierpnia o godz. 9.45 zbiórka pielgrzymów wyje?d?aj?cych do Medjugorje przy ko?ciele. O godz. 10.00 Msza ?w. dla pielgrzymów, a po Mszy ?w.  wyjazd.

4.      W przysz?? niedziel?, 24 sierpnia Caritas naszej Parafii, w ramach  akcji „Tornister pe?en u?miechów” b?dzie zbiera?  po ka?dej Mszy ?w. ró?ne przybory szkolne, które nast?pnie b?d? przekazane dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych. Liczymy na zaanga?owanie parafian, jak mia?o to miejsce w poprzednich latach.  Na ten cel mo?emy te? z?o?y? ofiar? do puszki Caritas. Dzi?kujemy za okazan? pomoc.

5.      Ofiary na pomnik J.P.II -    bezim.  z Siedliski,  p. Emilia Orchowska z Siedlisk, bezim. z ul. Ko?ciuszki,  bezim. z ul. Le?nej , bezim. z ul. Sosnowej , Serdeczne „Bóg zap?a?”.

6.      Mieszka?com Majdanu Nepryskiego  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób.

7.      Trwaj? prace remontowe na organistówce. W tym tygodniu planujemy oczyszczenie i pomalowanie dachu oraz na?o?enie nowej blachy z ty?u nad przybudówk?.

8.      W ubieg?ym tygodniu nasza stajenka betlejemska wzbogaci?a si? o now? rze?b? - wielb??da. Rze?ba, podobnie jak wszystkie inne figury zosta?a wykonana przez p. Jana Pastuszka z Józefowa.

9.      Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony