XXII Niedziela Zwyk?a - 31.08.2014 r.

1.      Dzisiaj do?ynki gminne w D?ugim K?cie.  W programie: godz. 12.30 –  prezentacja korowodu do?ynkowego,  godz. 13.00 otwarcie uroczysto?ci i powitanie go?ci, godz. 13.15 – uroczysta Msza ?wi?ta w intencji rolników, godz. 14.25 - cz??? obrz?dowa do?ynek, po?wi?cenie wie?ców, prezentacja zespo?ów ?piewaczych, koncert Kapeli Rzemyki i chóru Ale Cantare z P?oskiego.  Do?ynki diecezjalne odb?d? si? w niedziel?, 14 wrze?nia w Krasnobrodzie.

2.      Jutro, 01 wrze?nia  rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015 oraz  75 rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej.  Modlimy si? za poleg?ych w kampanii wrze?niowej i pomordowanych podczas wojny. W tym dniu przypada te? 31 rocznica ?wi?ce? biskupich bp Seniora Jana ?rutwy. Módlmy si? za pierwszego Pasterza naszego lokalnego Ko?cio?a.

3.      Informacja Wydzia?u Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu w sprawie przygotowania do sakramentów ?wi?tych: W zwi?zku z rozpoczynaj?cym si? rokiem szkolnym i katechetycznym przypominamy, ?e udzia? uczniów w katechezie szkolnej to jeden z elementów przygotowania do przyj?cia sakramentów ?w: Pierwszej Komunii ?w., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania. Uczniowie, którzy nie ucz?szczaj? na lekcje religii w szkole, nie bior? udzia?u w przygotowaniu do przyj?cia sakramentów. Kwesti? t? rozstrzyga jednoznacznie Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie przygotowania do sakramentów z dnia 28 sierpnia 2013r.

4.      W tym tygodniu przypada  1. pi?tek i 1.sobota  miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie  w pi?tek o godz. 15.30.  Przypominamy uczniom klas 1. Gimnazjów o rozpocz?ciu spowiedzi i komunii  1. pi?tkowej w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 21.00, a od godz. 20.00 modlitwa uwielbienia.

5.      W sobot?, 06 wrze?nia o godz. 17.30 rozpocznie si? Nowenna do M.B. Bolesnej, w niedziel? o godz. 12.00. Nowenn? poprowadzi Apostolstwo Dobrej ?mierci.

6.      W przysz?? niedziel? z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu sierpniu. Od przysz?ej niedzieli powraca przedwakacyjny porz?dek Mszy ?w.: 7.00, 9.30, 11.00 - Msza ?w. rodzinna z homili? dla dzieci, 12.30 - suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Do?ynki ogólnopolskie na Jasnej Górze.

7.      W przysz?? niedziel? o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego 2014/2015. Zapraszamy wszystkie dzieci, m?odzie?, nauczycieli i rodziców. Po?wi?cenie tornistrów dzieci klas I Szkó? Podstawowych oraz spowied? ?w. na rozpocz?cie nowego roku szkolnego odb?dzie si? w tygodniu wychowania, który w tym roku przypadnie w dniach od 14 do 20 wrze?nia. Szczegó?y podamy w pó?niejszym terminie.  

8.      W pi?tek po Mszy ?w. wieczorowej odb?dzie si? spotkanie dla m?odzie?y w sali parafialnej. Na spotkanie zapraszamy m?odzie?, która w tym roku uczestniczy?a w Exodusie M?odych oraz m?odzie?, która chcia?aby uczestniczy? w spotkaniach oazowych. W naszej diecezji rozpoczynamy przygotowania do ?wiatowych Dni M?odzie?y, które b?d? mia?y miejsce w 2016r. w Krakowie. Wymagaj? one du?ego nak?adu pracy ludzi m?odych, dlatego zapraszamy wszystkich ch?tnych do zaanga?owania si? w powstaj?cy wolontariat przy Diecezjalnym Centrum ?wiatowych Dni M?odzie?y. Pos?uga w wolontariacie pomo?e ludziom m?odym pozna? ciekawych ludzi, odby? szkolenia oraz nauczy s?u?by na rzecz drugiego. Warunkiem przyst?pienia do wolontariatu jest uko?czony 16 rok ?ycia oraz z?o?enie formularza zg?oszenia pod adresem: Diecezjalne Centrum ?wiatowych Dni M?odzie?y Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1, 22-400 Zamo??. Wzór formularza jest do pobrania na stronie internetowej naszej diecezji. Zg?oszenia s? przyjmowane do ko?ca wrze?nia 2014 roku. Szczegó?owe informacje dotycz?ce tworz?cego si? wolontariatu mo?na znale?? na  stronach internetowych. Zapisy m?odzie?y do wolontariatu w naszej parafii u ks. Marcina.

9.      Caritas naszej parafii wyra?a wdzi?czno?? osobom, które zaanga?owa?y si? w ogólnopolsk? akcj?: „Tornister pe?en u?miechów”. Dzi?kujemy równie? za wsparcie tej akcji  przez Caritas Diecezji. Owocem tej inicjatywy jest 29 tornistrów z wyprawk?, które zostan?  przekazane dyrektorom Szkó? Podstawowych z terenu naszej parafii.

10.  Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5 osób.

11.  W zakrystii przyjmujemy zapisy na pielgrzymk? autokarow? do Cz?stochowy. Wyjazd 12 wrze?nia / pi?tek / o godz. 23.00 z placu przyko?cielnego, powrót w sobot? w godz. popo?udniowych.

12.  Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowe przy Katolickim Radiu Zamo?? organizuje pielgrzymk? do Grecji "?ladami ?w. Paw?a" w dniach 29 wrze?nia - 07 pa?dziernika br. Koszt pielgrzymki wynosi 1 140 z?. Zapisy w dziale promocji i reklamy KRZ lub pod numerem telefonu: /84/ 639 97 97. Bli?szych informacji udzielamy w kancelarii parafialnej.

13.  W dniach 27-28 wrze?nia 2014 r. odb?dzie si? XXX Pielgrzymka Ma??e?stw i Rodzin na Jasn? Gór?. Tegorocznym has?em Pielgrzymki s? s?owa: „Rodzina pierwsz? i najwa?niejsz? drog? Ko?cio?a”. Jak co roku ma??onkowie odnowi? swoje przyrzeczenia ma??e?skie. Istnieje mo?liwo?? otrzymania pami?tkowego certyfikatu odnowienia przyrzecze?.  Zapisy i dodatkowe informacje w Referacie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej pod numerem telefonu: 514 811 434

14.  Ko?o Radia Maryja w Tarnogrodzie organizuje pielgrzymk? do Torunia na "Dzi?kczynienie w Rodzinie", które odb?dzie si? w sobot?, 06 wrze?nia 2014r. W programie: modlitwa - Msza ?w., wyst?py znanych artystów m.in.  Krzysztofa Krawczyka, spotkania z wyk?adowcami uczelni toru?skiej, m.in. z prof. Miros?awem Piotrowskim - europos?em, miasteczko zdrowia -  bezp?atne konsultacje ze specjalistami i badania: mammografia, cytologia, poziom cukru i onkologiczne. Nocleg w Diecezjalnym Centrum Kultury na zamku krzy?ackim w Bierzg?owie. Wyjazd w pi?tek, 05 wrze?nia o godz. 21.00 sprzed ko?cio?a parafialnego w Tarnogrodzie. Przyjazd w niedziel?, 07 wrze?nia o godz. 20.00. Zapisy po Mszach ?w. w Ksi?garni Katolickiej lub pod  telefonem: 662 192 910. Koszt - 135 z?, w tym przejazd (1300 km) i nocleg ze ?niadaniem.

15.  Ofiary na pomnik J.P.II: bezim. z ul. 29 Marca, ks. Jerzy Senderek z par. P?oty, bezim. z ul. Ko?ciuszki, P. Krystyna zam. za granic?, bezim. z ul. Wojska Polskiego,  "Bóg zap?a?"

Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony