XXV Niedziela Zwyk?a - 21.09.2014 r.

Parafia Niepokalanego Pocz?cia NMP w Jzefowie

tel. /84/ 687 80 28 www.eparafiajozefow.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Og?oszenia duszpasterskie

XXV Niedziela Zwyk?a –21.09.2014r.

1. Dzisiaj 48 ?wiatowy Dzie? ?rodkw Spo?ecznego Przekazu. Nasz? modlitw? obejmujemy pracownikw mediw, zw?aszcza katolickich, a ofiarami do puszki wspieramy Katolickie Radio Zamo??. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. W dniu wczorajszym zako?czy? si? Tydzie? Wychowania. Dzi?kujemy rodzicom, wychowawcom, dzieciom i m?odzie?y, ktrzy przy??czyli si? aktywnie i wzi?li udzia? w proponowanych nabo?e?stwach.

3. W pi?tek, 26 wrze?nia ogodz. 18.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a z homili? i b?ogos?awie?stwem Naj?wi?tszym Sakramentem. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sl i olej, a tak?e wypisane na kartkach intencje. O godz. 8.00 Msza ?w. na rozpocz?cie Rajdu po Roztoczu.

4. Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu w Majdanie Nepryskim i Miejski O?rodek Kultury w Jzefowie zapraszaj? na imprez? plenerow? "Wykopki 2014" , ktra odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 28 wrze?nia przy Szkole w Majdanie Nepryskim. Rozpocz?cie o godz. 13.00. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

5. Mieszka?com z Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osb.

6. Ofiara na pomnik J.P.II - bezim. z Samsonwki, of. na ko?ci? - bezim. z Majdanu Nepryskiego, bezim. z ul. Grniczej, "Bg zap?a?"

7. Trwaj? zapisy do powstaj?cego wolontariatu na ?wiatowe Dni M?odzie?y, ktre b?d? mia?y miejsce w 2016r. Warunkiem przyst?pienia do wolontariatu jest uko?czony 16 rok ?ycia oraz z?o?enie formularza zg?oszenia. Zapisy przyjmujemy do ko?ca wrze?nia, a szczeg?y u ks. Marcina.

8. Trwaj? prace przy parkingu znajduj?cym si? przy ko?ciele, ktry b?dzie s?u?y? zarwno wiernym, jak te? wszystkim mieszka?com Miasta i Gminy Jzefw oraz przyjezdnym go?ciom. Trwaj? te? prace remontowe przy naszej dzwonnicy.

9. Komendant Miejskiej Policji w Zamo?ciu zwrci? si? do Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka z pro?b? o przekazanie parafianom informacji dotycz?cej wej?cia w ?ycie nowych przepisw dotycz?cych obowi?zku u?ywania elementw odblaskowych przez pieszych. Od 31 sierpnia ka?dy pieszy, poruszaj?cy si? po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mie? odblask umieszczony w sposb widoczny dla kieruj?cych. Za brak elementu odblaskowego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami grozi mandat w kwocie od 20 do 500 z?. Wartoprzypomnie?, ?e po zmroku pieszy ubrany w ciemny strj jest widziany przez kieruj?cego pojazdem z odleg?o?ci oko?o 40 metrw. Natomiast osoba piesza, maj?ca na sobie elementy odblaskowe, staje si? widoczna nawet z odleg?o?ci 150 metrw. Te dodatkowe metry pozwalaj? kierowcy wyhamowa? i bezpiecznie omin?? pieszego.

m?. insp Konrad Piziorski

Komendant Miejskiej Policji w Zamo?ciu

Z A P O W I E D Z I P R Z E D ? L U B N E

- Mauti Stefano, kaw. z Frosinone /W?ochy/, par. ?w. Paw?a Aposto?a i Barbara Szwed, panna z Hamerni, par. tutejszej - zapowied? II.