XXVI Niedziela Zwyk?a 28.09.2014 r.

1.      Trwa nowenna do ?w. Siostry Faustyny. Jest ona prowadzona przez wolontariuszy naszej Caritas  pó? godziny przed Msz? ?w. wieczorow?, a w niedziel? pó? godz. przed sum?.

2.      Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu w Majdanie Nepryskim i Miejski O?rodek Kultury w Józefowie zapraszaj? dzisiaj na imprez? plenerow? "Wykopki 2014", która odb?dzie si? przy Szkole w Majdanie Nepryskim. Rozpocz?cie o godz. 13.00. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

3.      W ?rod?,  01 pa?dziernika rozpoczyna si? miesi?c ró?a?cowy. Nabo?e?stwa ró?a?cowe w naszym ko?ciele odprawiane b?d? codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Od 01 pa?dziernika Msza ?w. wieczorna w dni powszednie, ?wi?ta i niedziele b?dzie odprawiana o godz. 17.00. Dodatkowo w ka?d? niedziel? b?dzie nabo?e?stwo ró?a?cowe prowadzone przez dzieci pod opiek? pa? katechetek      o godz. 10.40. Zach?camy do licznego udzia?u w tych nabo?e?stwach. Dzieci b?d? otrzymywa?y za ka?de uczestnictwo odpowiedni obrazek, a na zako?czenie zostan? ufundowane specjalne nagrody. Tych, którzy nie b?d? mogli przyby? do ko?cio?a na to nabo?e?stwo zach?camy do odmawiania ró?a?ca w rodzinach lub indywidualnie.

4.      W tym tygodniu 1. pi?tek i  1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30.  W sobot? po Mszy ?w. wieczorowej adoracja eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia przed wystawionym Naj?wi?tszym Sakramentem.

5.      W przysz?? niedziel?, 05 pa?dziernika przypada wspomnienie ?w. Siostry Faustyny Kowalskiej – Aposto?ki Mi?osierdzia. Z racji posiadanych relikwii i patronatem nad naszym Caritas przez siostr? Faustyn? o godz. 16.30 cz?onkowie Caritas zapraszaj? na modlitw? do Bo?ego Mi?osierdzia.  Z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja ró?a?cowa wokó? ko?cio?a. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?ców: 1. Józefowa, 2. Majdanu Nepryskiego, 3. Samsonówki, 4. ul. Batalionów Ch?opskich.

6.      W przysz?? niedziel?  rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Zbiórka ofiar do puszek na Caritas.                                                                                                                                    

7.      Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osób.

8.      Ofiary na ko?ció?: Of. z D?ugiego K?ta, bezim. z D?ugiego K?ta, of. bezim. na pomnik  JP II z ul. 29 Marca, "Bóg zap?a?".

9.      W zakrystii s? do odebrania okulary znalezione w autokarze z pielgrzymki do Cz?stochowy  Legionu Maryi.

10.  Zmar?a  ?.p. Katarzyna Gontarz ze Stanis?awowa. Pogrzeb jutro, 29 wrze?nia o godz. 11.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

11.  Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony