T Y D Z I E Ń   W Y C H O W A N I A
Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie

15 – 22 WRZEŚNIA 2019

„Zamieszkać razem z Jezusem”


NIEDZIELA – 15 września 2019


11.00 – Msza Święta Rodzinna – rozpoczęcie Tygodnia Wychowania

PONIEDZIAŁEK – 16 września 2019

18.00 – Msza Św.  dla Przedszkola i uczniów kl. 0, I, II Szkół Podstawowych. Poświęcenie przyborów szkolnych dla uczniów klas I.


WTOREK – 17 września 2019

18.00 – Msza św. dla uczniów kl. III Szkół Podstawowych z terenu naszej parafii. Spotkanie z rodzicami i dziećmi dotyczące przygotowania do 1. komunii św.

ŚRODA – 18 września 2019

17.30 – spowiedź św. dla uczniów kl. IV, V Szkół Podstawowych
18.00 – Msza Św. z udziałem uczniów  

CZWARTEK – 19 września 2019

17.30 – spowiedź św. dla uczniów klas VI, VII, VIII Szkół Podstawowych
18.00 - Msza Św. z udziałem uczniów, po Mszy św. spotkanie z młodzieżą  klas                   
VI i VII na temat przygotowania do sakramentu bierzmowania.XXVI Niedziela Zwyk?a 28.09.2014 r.

1.      Trwa nowenna do ?w. Siostry Faustyny. Jest ona prowadzona przez wolontariuszy naszej Caritas  pó? godziny przed Msz? ?w. wieczorow?, a w niedziel? pó? godz. przed sum?.

2.      Spo?eczny Komitet Organizacji Festynu w Majdanie Nepryskim i Miejski O?rodek Kultury w Józefowie zapraszaj? dzisiaj na imprez? plenerow? "Wykopki 2014", która odb?dzie si? przy Szkole w Majdanie Nepryskim. Rozpocz?cie o godz. 13.00. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

3.      W ?rod?,  01 pa?dziernika rozpoczyna si? miesi?c ró?a?cowy. Nabo?e?stwa ró?a?cowe w naszym ko?ciele odprawiane b?d? codziennie po Mszy ?w. wieczorowej. Od 01 pa?dziernika Msza ?w. wieczorna w dni powszednie, ?wi?ta i niedziele b?dzie odprawiana o godz. 17.00. Dodatkowo w ka?d? niedziel? b?dzie nabo?e?stwo ró?a?cowe prowadzone przez dzieci pod opiek? pa? katechetek      o godz. 10.40. Zach?camy do licznego udzia?u w tych nabo?e?stwach. Dzieci b?d? otrzymywa?y za ka?de uczestnictwo odpowiedni obrazek, a na zako?czenie zostan? ufundowane specjalne nagrody. Tych, którzy nie b?d? mogli przyby? do ko?cio?a na to nabo?e?stwo zach?camy do odmawiania ró?a?ca w rodzinach lub indywidualnie.

4.      W tym tygodniu 1. pi?tek i  1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30.  W sobot? po Mszy ?w. wieczorowej adoracja eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia przed wystawionym Naj?wi?tszym Sakramentem.

5.      W przysz?? niedziel?, 05 pa?dziernika przypada wspomnienie ?w. Siostry Faustyny Kowalskiej – Aposto?ki Mi?osierdzia. Z racji posiadanych relikwii i patronatem nad naszym Caritas przez siostr? Faustyn? o godz. 16.30 cz?onkowie Caritas zapraszaj? na modlitw? do Bo?ego Mi?osierdzia.  Z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja ró?a?cowa wokó? ko?cio?a. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?ców: 1. Józefowa, 2. Majdanu Nepryskiego, 3. Samsonówki, 4. ul. Batalionów Ch?opskich.

6.      W przysz?? niedziel?  rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Zbiórka ofiar do puszek na Caritas.                                                                                                                                    

7.      Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 6 osób.

8.      Ofiary na ko?ció?: Of. z D?ugiego K?ta, bezim. z D?ugiego K?ta, of. bezim. na pomnik  JP II z ul. 29 Marca, "Bóg zap?a?".

9.      W zakrystii s? do odebrania okulary znalezione w autokarze z pielgrzymki do Cz?stochowy  Legionu Maryi.

10.  Zmar?a  ?.p. Katarzyna Gontarz ze Stanis?awowa. Pogrzeb jutro, 29 wrze?nia o godz. 11.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

11.  Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100
- godzina 1230
- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony