XXVII Niedziela Zwyk?a - 05.10.2014 r.

1.      Dzisiaj z racji 1.niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu wrze?niu. Po b?ogos?awie?stwie procesja ró?a?cowa wokó? ko?cio?a. Z tej racji nie b?dzie dzisiaj nabo?e?stwa ró?a?cowego po Mszy ?w. wieczorowej. Dzisiaj rozpoczyna si? Tydzie? Mi?osierdzia. Zbiórka ofiar do puszki na Caritas.

2.      Dzisiaj po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

3.      W czwartek, 09 pa?dziernika od godz. 14.00 wolontariusze naszej Caritas  b?d? wydawali  ?ywno??: marchew i jab?ka w podwórzu przy sali parafialnej.

4.      W przysz?? niedziel?, 12 pa?dziernika – Dzie? Papieski upami?tniaj?cy Pontyfikat ?w. Jana Paw?a II. Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Stypendialny.

5.      Trwa miesi?c pa?dziernik, czas szczególnej modlitwy ró?a?cowej. Przypominamy, ?e za odmówienie Ró?a?ca (5 tajemnic) zyskuje si? odpust zupe?ny, ilekro? ró?aniec odmawia si? w ko?ciele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, w spo?eczno?ci zakonnej czy innej wspólnocie zebranej dla realizacji wznios?ych celów. Warunki, które nale?y spe?ni? to: wyzbycie si? wszelkiego przywi?zania do grzechu, nawet lekkiego, spowied? i komunia ?w. oraz modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego. Odpust zyskuje si? raz na dzie?. Jedna spowied? wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia ?w. i modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego konieczna jest w ka?dym dniu,   w którym odmawia si? Ró?aniec z rozwa?aniem poszczególnych tajemnic. Je?eli brakuje którego? z warunków koniecznych do zyskania odpustu zupe?nego, zyskuje si? odpust cz?stkowy.

6.      Mieszka?com Majdanu Nepryskiego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 6 osób.  

7.      Ofiara na pomnik J.P.II - z K?R z Siedlisk , of. na ko?ció?: p. Genowefa Fusiarz z M.N.  bezim. z ul. Nowej, "Bóg zap?a?"

8.      Pracownikom Spó?dzielczego Zak?adu Gospodarczego w Józefowie wyra?amy wdzi?czno?? na r?ce p. Prezesa Edwarda ?okaja za pomoc w porz?dkowaniu posesji parafialnej.

9.      Caritas Parafii organizuje wyjazd na wycieczk? do Przemy?la w sobot?, 18 pa?dziernika br. Program wyjazdu obejmuje zwiedzanie zabytków Przemy?la z przewodnikiem plus obiad. Koszt wycieczki wynosi 100 z?. Zapisy przyjmujemy w zakrystii do przysz?ej niedzieli,  12 pa?dziernika.

10.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

-  Bart?omiej Dudzi?ski, kaw. z Huciska, par. Bondyrz i Angelika Chodoba, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony