XXX Niedziela Zwyk?a 26.10.2014 r.

1.      Dzi? w ko?cio?ach, których data po?wi?cenia nie jest znana, wyra?amy Bogu wdzi?czno?? za ten Dom modlitwy oraz za ludzi, którzy go wybudowali.   Nasz ko?ció? parafialny zbudowany w latach 1883-86 zosta? konsekrowany 20 sierpnia 1951 r. przez biskupa Piotra Ka?w?. Ko?ció? w Stanis?awowie zbudowany w latach 1983-93 po?wi?cony zosta? 09 maja 1993r. przez biskupa Jana ?rutw?. Modlitw? wyra?ajmy zatem wdzi?czno?? budowniczym, fundatorom oraz obecnym dobroczy?com, którzy ofiar? i prac? upi?kszaj? nasze ko?cio?y.

2.      Dzisiaj go?cimy w naszej parafii duet bandurystek "ORIANA" z Tarnopola, który swoim ?piewem u?wietnia liturgi? dzisiejszej niedzieli. Po ka?dej Mszy ?w. wykona mini koncert. Jednocze?nie zbiera ofiary na budow? cerkwi grekokatolickiej p.w. ?w. Jana Ewangelisty. Ma do nabycia swoje p?yty CD oraz kasety.

3.      Dzisiaj po sumie spotkanie Legionu Maryi w sali parafialnej, a po wieczorowej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka.

4.      W pi?tek, 31 pa?dziernika o godz. 20.00 zapraszamy wszystkich na "Noc ?wi?tych". B?dzie to czas modlitwy uwielbienia przy wystawionym Naj?wi?tszym Sakramencie, modlitwy do Ducha ?wi?tego, a tak?e b?dziemy mieli mo?liwo?? przyj?cia namaszczenia olejem ?w. Charbela. Ca?o?? zako?czy si? Msz? ?w. ok. godz. 22.00.

5.      W sobot?, 01 listopada Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych, czyli tych, którzy    

      ciesz? si? ogl?daniem Boga w jego królestwie. Msze ?w. b?d? odprawiane o godz.

      7.00, 9.30 i 11.00. W Stanis?awowie o godz. 8.00. Po Mszy ?w. o godz. 11.00

      nabo?e?stwo w ko?ciele i przej?cie w procesji na cmentarz, gdzie b?dziemy si?

      modli? za  zmar?ych. Wspomnimy tak?e tych, którzy w ostatnim roku odeszli od

      nas. Nie b?dzie Mszy ?w. wieczorowej. O godz. 17.00 na cmentarzu ró?aniec za

      zmar?ych.  Zach?camy do zyskiwania odpustów zupe?nych w

      intencji zmar?ych w dniach od 1 do 8 listopada. Warunki: nawiedzenie cmentarza

      grzebalnego i ko?cio?a, stan ?aski u?wi?caj?cej, odmówienie „Ojcze nasz” i

      „Wierz?”, komunia ?w. oraz modlitwa w intencjach Ojca ?wi?tego. 01 i 02 listopada b?d? nam pomaga?  alumni, którzy jednocze?nie b?d? zbierali ofiary do puszek na WSD.

6.      W niedziel?, 02 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar?ych- Dzie? Zaduszny.  Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 17.00, a w Stanis?awowie o godz. 8.00. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza ?w. za zmar?ych polecanych w tegorocznych wypominkach. Po Mszy ?w. o godz. 11.00 przej?cie w procesji na cmentarz i modlitwy za zmar?ych.  

7.      W dniach:  01, 02 listopada radni naszej parafii oraz wolontariusze przeprowadz? kwest? na cmentarzu grzebalnym na renowacj? nagrobków zabytkowych. Radnych, którzy nie zapisali si? jeszcze na kwest? oraz ch?tnych wolontariuszy zapraszamy do zakrystii celem wybrania sobie dnia oraz godziny na kwest?.    Kwestuj?cy pobiera? b?d? identyfikatory oraz puszki ze stoiska Caritas, które ustawione b?dzie  przy bramie cmentarza grzebalnego. Kwesta b?dzie trwa?a w godz. od 08.30 do 17.30. Jednocze?nie pragniemy poinformowa?, ?e z funduszy zebranych podczas ubieg?orocznej kwesty zosta?a odnowiona figura na cmentarzu przy której zosta? pochowany ?.p. ks. kan. Stanis?aw Gliniak.   Prace renowacyjne wykona?a  firma       p. Jana Pastuszka z Józefowa.

8.      Przy cmentarzu grzebalnym  wolontariusze naszej Caritas  b?d? rozprowadza? znicze i wi?zanki nagrobne. Pozyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Zach?camy parafian i go?ci do wsparcia powy?szej akcji. Prosimy o zachowanie czysto?ci  na cmentarzu.

9.      W  listopadzie po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odmawiany ró?aniec z odczytywaniem kart wypominkowych.  Na bocznych o?tarzach wy?o?one s? dodatkowe kartki wypominkowe. W Stanis?awowie wypominki b?d? odprawiane w soboty listopada o godz. 9.00.

10.  Mieszka?com Szopowego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. W tym tygodniu prosimy o pomoc w sprz?taniu w najbli?szy pi?tek.

11.  Ofiary na ko?ció? – bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ul. Kamiennej,  ofiara na pomnik J.P.II - bezim. z ul. Sosnowej, ofiary na grobowiec ks. kanonika Glinika - bezim. z ul. Sosnowej, bezim. z M.N., Apostolstwo Dobrej ?mierci, Serdeczne „Bóg zap?a?”.

12.  W zakrystii s? do nabycia kalendarze na 2015r. - ?cienne KRZ w cenie 5 z? i ksi??kowe Rolników w cenie 24 z?.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony