XXXII Niedziela Zwyk?a 09.11.2014 r

1.      Dzi?  przypada ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej, „Matki i G?owy wszystkich ko?cio?ów Miasta i ?wiata”. Modlimy si? za Ojca ?w. Franciszka.

2.      Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na organizacj? ?wiatowych Dni M?odzie?y, które odb?d? si? w Krakowie z udzia?em Ojca ?wi?tego Franciszka  w 2016r. 

3.      Dzisiaj VI  DZIE? SOLIDARNO?CI Z KO?CIO?EM  PRZE?LADOWANYM - SYRIA.  Dzi?ki ofiarom sk?adanym dzisiaj do puszek Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie mo?e nie?? skuteczn? pomoc chrze?cijanom w Syrii i wszystkim tym, którzy cierpi? g?ód, choroby, którzy zostali pozbawieni swoich domów czy te? w ró?ny sposób s? prze?ladowani. Wysy?aj?c SMS o tre?ci RATUJE na numer 72405  wspieramy   potrzebuj?cych chrze?cijan w Syrii.

4.      Dzisiaj o godz. 12.30 Msza ?w. za zmar?ych cz?onków Rycerstwa Niepokalanej. Po Mszy ?w. zebranie cz?onków wspomagaj?cych Legionu Maryi w sali parafialnej.                     O godz. 19.00 spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

5.      We wtorek, 11 listopada Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci Polski. O godz. 9.30 Msza ?w. w intencji Ojczyzny.  Po Mszy ?w.  przemarsz delegacji i z?o?enie wie?ców przy pomniku na Rynku,  a nast?pnie akademia okoliczno?ciowa w  sali Kameralnej MOK przygotowana przez uczniów Samorz?dowego Zespo?u Szkó?  w Józefowie.  Na Mszy ?w. o godz. 9.30 zostan? wr?czone nagrody dzieciom, które ucz?szcza?y na nabo?e?stwa ró?a?cowe w miesi?cu pa?dzierniku.

6.      W sobot?, w Stanis?awowie  Msza ?w. i nabo?e?stwo wypominkowe o godz. 9.00.

7.      W przysz?? niedziel?,  16 listopada  taca na budownictwo ko?cielne.

8.      W ubieg?ym tygodniu  01 i 02  listopada zosta?a przeprowadzona kwesta na naszym cmentarzu grzebalnym na renowacje nagrobków zabytkowych. Wyra?amy wdzi?czno?? osobom, które zaanga?owa?y si? w powy?sz? akcj?. Dzi?kujemy zatem cz?onkom Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej parafii, wolontariuszom, nauczycielom i pracownikom ze Szko?y Podstawowej im. Mieczys?awa Romanowskiego w Józefowie i Jana Paw?a II w Majdanie Nepryskim. Zebrano 4 612,20 z?.                       Z powy?szych ?rodków zostanie odrestaurowany nagrobek Mieczys?awa Romanowskiego - patrona Szko?y Podstawowej w Józefowie. Ofiarodawcom za z?o?one ofiary sk?adamy serdeczne podzi?kowania.

9.      Mieszka?com z Szopowego dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 5 osób.

10.    W zakrystii s? do nabycia kalendarze ksi??kowe Rolników w cenie 24 z? i kalendarze ?cienne Maryjne w cenie 5 z?.

11.  Ofiary na grobowiec ks. kan. Stanis?awa Gliniaka - bezim. z ul. Ko?ciuszki ,                   p. Anna Korga z Siedlisk , of. na k-ó? - bezim. z Majdanu Nepryskiego  "Bóg zap?a?".

12.  Samorz?dowy Zespó? Szkó? w Józefowie zaprasza na  I Tramp Niepodleg?o?ci w ?rod?,  12 listopada. Start o godz. 8.30 sprzed budynku Samorz?dowego Zespo?u Szkó? w Józefowie. Szczegó?y na plakacie na tablicy og?oszeniowej.

13.  W dniach 15-16 listopada br/sobota-niedziela/ odb?dzie si? XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasn? Gór?. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

14.  Zmar?a: ?p. +Janina Lal z ul. Nowej. Pogrzeb jutro, 10 listopada o godz. 13.00 wyprowadzenie z domu.  Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony