I Niedziela Adwentu 30.11.2014 r.

1.      Dzisiaj rozpoczynamy Adwent- czas, który przygotuje nas do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Rozpoczyna si? Nowy Rok Duszpasterski, któremu w tym roku towarzyszy? b?dzie my?l przewodnia: ”Nawró?cie si? i wierzcie w Ewangeli?”. We wszystkie niedziele Adwentu, w ?rody i soboty przed Roratami oraz w czasie rekolekcji adwentowych o godz. 6.30 b?d? ?piewane Godzinki o Niepokalanym Pocz?ciu NMP. Dzisiaj na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone op?atki wigilijne. Po tej Mszy ?w. w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie z Rad? Duszpastersko-Ekonomiczn?. Po zako?czonym spotkaniu Radni pobior? op?atki, które b?d? dostarczane do domów naszych parafian. Od dzisiaj mo?emy nabywa? ?wiec? Caritas – Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Koszt  ?wiecy – 5 z?, a ka?da z?otówka wi?cej pozostanie na cele charytatywne w naszej parafii.

2.      Dekret Biskupa Ordynariusza Mariana Rojka w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko - Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej /odczyta?/... W zwi?zku z powy?szym Dekretem w naszej parafii b?d? obowi?zywa?y nast?puj?ce okr?gi wyborcze do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej: Borowina (1), D?ugi K?t -Osada (1), D?ugi K?t - Wie? (1), Hamernia (1), Józefów (2), ul. 29 Marca (1), Majdan Nepryski - Choiny (1), Majdan Nepryski - Klin (1), Potok - Senderki (1), Samsonówka (1), Siedliska i Tartak D?ugi K?t  (1), Szopowe (1), Stanis?awów Skrzy?owanie (1), Stanis?awów - Ko?ció? (1), Górniki (1). Od przysz?ej niedzieli, czyli cztery tygodnie przed wyborami rozpocznie si? proces zg?aszania kandydatów na cz?onków rady. Nazwiska kandydatów prosimy przekazywa? w formie pisemnej do urn wyborczych, które b?d? ustawione na bocznych o?tarzach. Radni ze Stanis?awowa i Górnik wybierani b?d? w ko?ciele w Stanis?awowie.

3.      Jutro, w poniedzia?ek o godz. 19.00 spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

4.      Od soboty, czyli od wczoraj   odprawiana jest o godz. 16.45 Nowenna przed uroczysto?ci? Niepokalanego Pocz?cia NMP.  

5.      We wtorek, 02 grudnia od godz. 13.00 wolontariusze naszej Caritas b?d? wydawali ?ywno?? - jab?ka w podwórzu przy sali parafialnej.

6.      W tym tygodniu przypada  1. pi?tek i 1. sobota  miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00. Od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

7.      Przypominamy dzieciom i rodzicom, ?e w sobot?, 06 grudnia, we wspomnienie liturgiczne ?w. Miko?aja przyb?dzie do nas ?w. Miko?aj. Powitamy go o godz. 15.30 w naszym ko?ciele. Rodziców prosimy o pomoc w przygotowaniu prezentów ?w. Miko?ajowi.

8.      W przysz?? niedziel?, 07 grudnia, rozpocz?cie rekolekcji adwentowych. /odczyta? program/.  Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie ko?cio?a  i dost?pny na stronie internetowej parafii. Jest to równie? 1. niedziela miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu listopadzie.

9.      W przysz?? niedziel? o godz. 12.30 Msza ?w. w intencji cz?onków Rycerstwa Niepokalanej. Zbiórka ofiar do puszek na „Fundusz Pomocy Ko?cio?owi na Wschodzie”.

10.     Ofiary na k-ó?: bezim. z Majdanu Nepr.,  „Bóg zap?a?”.

11.     W zakrystii mo?emy naby? Kalendarz Maryjny w cenie 5 z? oraz Kalendarz Rolników w cenie 24 z?.

12.  Dzi?kujemy mieszka?com  ul. 29 Marca za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.   By?o 6 osób.

13.  Dzi?kujemy kwiaciarni  "Kwiatki u Beatki"  za wykonanie wie?ca adwentowego.

Modlitwa w int. rekolekcji adwentowych.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony