III Niedziela Adwentu 14.12.2015 r.

1.      Dzi? obchodzimy niedziel? rado?ci "Gaudete", bo Pan jest blisko. Rozpoczynaj? si? Kwartalne Dni Modlitw o ?ycie chrze?cija?skie rodzin. Po sumie zebranie Legionu Maryi - auksyliatorów w sali parafialnej. Wieczorem o godz. 19.00 w sali parafialnej odb?dzie si? spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka.

2.      Dzisiaj i w przysz?? niedziel? Wolontariusze Caritas Parafii  rozprowadzaj? stroiki i ozdoby ?wi?teczne. Pozyskane ?rodki, b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Natomiast  m?odzie? oazowa z naszej parafii po ka?dej Mszy ?w.  rozprowadza sianko na stó? wigilijny. Z?o?one ofiary za sianko b?d? przeznaczone na rekolekcje wakacyjne dla m?odzie?y Ruchu ?wiat?o-?ycie z naszej parafii. Gor?co zach?camy do zakupu stroików, ozdób i sianka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.      We wtorek, 16 grudnia rozpoczynamy Nowenn? do Dzieci?tka Jezus, która b?dzie odprawiana codziennie o godz. 16.45.

4.      W przysz?? niedziel?, 21 grudnia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. Na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone i rozdane medaliki Matki Bo?ej dzieciom przygotowuj?cym si? do                       1. Komunii ?wi?tej. Po Mszy ?w. spotkanie z rodzicami tych dzieci.

5.      W ko?ciele przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? ?wiece Caritas-Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom.

6.      W zakrystii  przyjmujemy zapisy chorych, których odwiedzimy w domach, w przysz?y poniedzia?ek, 22 grudnia od godz. 8.30.

7.      Podobnie, jak w roku ubieg?ym w Wigili? Bo?ego Narodzenia, 24 grudnia o godz. 7.00 zostanie odprawiona Msza ?w. zbiorowa za naszych zmar?ych. Imiona i nazwiska zmar?ych prosimy zapisa? na kartce i wrzuci? do puszek ustawionych na dwóch bocznych o?tarzach. Niech pami?? o zmar?ych w tym dniu b?dzie naszym ?wi?tecznym darem. 

8.      Pragniemy wyrazi? podzi?kowanie nauczycielom i dyrekcjom szkó? z terenu naszej parafii za pomoc w dopilnowaniu dzieci i m?odzie?y podczas adwentowych spotka? katechetycznych z Ojcem Rekolekcjonist? przygotowuj?cych do ?wi?t Narodzenia Pa?skiego. Dzi?kujemy równie? w?adzom samorz?dowym za organizacj? przewozów autokarowych w tych dniach.

9.      Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4  osoby.                         

10.  W zakrystii jest do nabycia Kalendarz Maryjny w cenie 5 z?.

11.  Zmar?a ?.p. +Honorata Oko? ze Smólska Ma?ego, ostatnio zamieszka?a w Józefowie. Pogrzeb dzisiaj w par. ?w. Marii Magdaleny w Bi?goraju o godz. 14.00. Zmar? ?.p. +Tadeusz Miciuk z ul. Bi?gorajskiej. Pogrzeb jutro, 15 grudnia o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

 

Z A P O W I E DZ I  P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Pi?tak, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Joanna Wieczorek, panna z Sieradza, par. tamtejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony