IV Niedziela Adwentu 21.12.2014 r.

1.      Dzisiaj IV Niedziela Adwentu. Nowenna do Dzieci?tka Jezus o godz. 16.45. dzisiaj  na Mszy ?w. o godz. 11.00 zostan? po?wi?cone i rozdane medaliki Matki Bo?ej dzieciom przygotowuj?cym si? do  1. Komunii ?wi?tej. Po Mszy ?w. spotkanie z rodzicami tych dzieci. Dzisiaj Wolontariusze Caritas Parafii  rozprowadzaj? stroiki i ozdoby ?wi?teczne, natomiast m?odzie? oazowa rozprowadza sianko na stó? wigilijny.

2.      Jutro, 22 grudnia odwiedziny chorych od godz. 8.30.

3.      W ?rod?, 24 grudnia wigilia Narodzenia Pa?skiego. O godz. 7.00 Msza ?w. zbiorowa za naszych zmar?ych. Imiona i nazwiska zmar?ych, których pragniemy poleci? podczas tej Mszy ?w. prosimy zapisa? na kartce i wrzuci? do puszki, które s? ustawione na bocznych o?tarzach. Po po?udniu nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. Pasterka o pó?nocy, 20 minut przed Pasterk? nowenna do Bo?ego Narodzenia. W Stanis?awowie Pasterka równie? o pó?nocy. Taca z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony ?ycia.

4.      W czwartek, 25 grudnia obchodzimy Uroczysto??  Narodzenia Pa?skiego. Porz?dek Mszy ?w.: godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Nie ma Mszy ?w. o godz. 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.

5.      W pi?tek, 26 grudnia ?wi?to ?w. Szczepana, pierwszego m?czennika Ko?cio?a. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Taca na kap?a?ski fundusz zdrowotny. Po ka?dej Mszy ?w. b?ogos?awienie owsa. Tego dnia na mocy dyspensy biskupów diecezjalnych nie obowi?zuje wstrzemi??liwo?? od pokarmów mi?snych tzw. postu pi?tkowego. Udzielona dyspensa dotyczy wszystkich diecezji w Polsce.

6.      W sobot?, 27 grudnia  ?wi?to ?w. Jana Aposto?a i Ewangelisty. B?ogos?awienie wina. Msze ?w. o godz.  9.30 i 17.00. Rozpoczynamy wizyt? duszpastersk? o godz. 11.00 w Hamerni. Pragniemy przypomnie?, ?e wizyta duszpasterska nazywana te? kol?d? ma na celu spotkanie duszpasterza z rodzin?, wspóln? modlitw? w intencji rodziny po??czon? z b?ogos?awie?stwem domu.          

7.      W przysz?? niedziel?, 28 grudnia  ?wi?to ?wi?tej Rodziny z Nazaretu.

8.      Na stoliku za ?awkami mo?emy naby? ?wiec? Caritas na stó? wigilijny.  

9.      Dzi?kujemy mieszka?com ul. 29 Marca za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. Batalionów Ch?opskich. Prosimy o pomoc w sprz?taniu we wtorek, 30 grudnia.

10.  Zach?camy do nabycia ?wi?tecznego, podwójnego numeru katolickiego tygodnika „Niedziela” w cenie 10 z?, w którym znajdziemy m.in. kalendarz ?cienny na 2015r.,ksi??eczk? z kol?dami "Wigilia z Niedziel?"  oraz film DVD o Marii Oko?skiej pt."Spe?niona w Maryi".

11.  Caritas Parafii wyra?a wdzi?czno?? wszystkim osobom, które wspar?y akcj? zbiórki ?ywno?ci. Zebrano 823,6 kg artyku?ów spo?ywczych. Caritas dzi?kuje dyrekcji i gronu pedagogicznemu Szko?y Podstawowej w Majdanie Nepryskim i wszystkim wolontariuszom. Równie? gor?ce podzi?kowania Caritas przekazuje naszym przedszkolakom oraz p. dyrektor z nauczycielami za przekazane  dary, które zosta?y zebrane podczas akcji "Dzieci - Dzieciom". Caritas informuje, ?e z powy?szych artyku?ów sporz?dzono ponad 100 paczek, które zosta?y przekazane dla potrzebuj?cych osób. Cz??? darów przekazano do Domu Dziecka w ?abuniach. S?owa podzi?kowania Caritas przekazuje tak?e pracownikom Miejskiej Biblioteki w Józefowie za zorganizowanie konkursu na ozdoby bo?onarodzeniowe, które zosta?y przekazane na rzecz Caritasu. ?rodki ze sprzeda?y zostan? przekazane na cele charytatywne.

12.  Do przysz?ej niedzieli w??cznie mo?emy zg?asza? kandydatów do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej naszej parafii. W przysz?? niedziel? zostanie zamkni?ta lista z kandydatami na radnych. Wybory odb?d? si? 04 stycznia 2015r. Osoba, która otrzyma najwi?cej g?osów wejdzie w sk?ad rady.

 

Z A P O W I E DZ I  P R Z E D ? L U B N E

 

- Krzysztof Pi?tak, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Joanna Wieczorek, panna z Sieradza, par. tamtejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony