28.12.2014 r. Niedziela ?wi?tej Rodziny

NIEDZIELA ?WI?TEJ RODZINY

28.12.2014r.

1.      Dzisiaj obchodzimy ?wi?to ?wi?tej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Ogarniamy my?l? i modlitw? nasze rodziny, cz?sto borykaj?ce si? z ró?nymi trudno?ciami. W dniu dzisiejszym ministranci z naszej parafii b?d? kol?dowa? na terenie Józefowa. Po Mszy ?w. wieczorowej  spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W dzisiejsz? niedziel? zamykamy list? kandydatów do Rady Duszpastersko - Ekonomicznej. W przysz?? niedziel? spo?ród zg?oszonych kandydatów wybierzemy radnych.

3.      W ?rod?, 31 grudnia, zako?czenie Roku Pa?skiego 2014. O godz. 17.00 Msza ?w. dzi?k-b?agalna i nabo?e?stwo na zako?czenie Starego Roku.  Za udzia? w nabo?e?stwie mo?na uzyska? odpust zupe?ny.

4.      W czwartek, 01 stycznia - Nowy Rok Pa?ski  2015,  Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela – G?ównej Patronki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz ?wiatowy Dzie? Modlitw o Pokój. Porz?dek Mszy ?w. niedzielny.

5.      Przez ca?y stycze? i luty, z wyj?tkiem niedziel, ?wi?t , 1.pi?tków i 1. sobót miesi?ca Msze ?w. odprawiane b?d? tylko rano o godz. 7.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie w tych miesi?cach po Mszy ?w. porannej.

6.      W tym tygodniu przypada 1. pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30.  W sobot? adoracja eucharystyczna do godz. 20.00, od godz. 19.00 - modlitwa uwielbienia.

7.      W przysz?? niedziel?, 04 stycznia 2015r. 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu grudniu.  Taca na WSD. 

8.       Mieszka?ców ul. 29 Marca prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?szy wtorek, 30 grudnia.  Kolejka przechodzi na mieszka?ców z  ul. Batalionów Ch?opskich.

9.      Planowana wizyta duszpasterska w tym tygodniu:

- jutro, w poniedzia?ek, 29 grudnia od godz. 8.30 – D?ugi K?t Wie?, od godz. 15.30 - ul. S?oneczna z obu stron, ul. Cicha i ul. Romanowskiego.                  

- wtorek, 30 grudnia od godz. 8.30 – Majdan Nepryski od Klina do Wygonu / z obu stron /.

- ?roda, 31 grudnia od godz. 8.30 - Majdan Nepryski od Wygonu do Choin / z obu stron /.

          - czwartek, 01 stycznia od godz. 15.00 - Bloki przy ul. Ko?ciuszki

           - pi?tek, 02 stycznia od godz. 11.00 - Borowina.              

- sobota, 03 stycznia – od godz. 11.00 - ul. Kamienna i Ogrodowa 

  

9. Sk?adamy serdeczne "Bóg zap?a?" naszym parafianom za ofiary z?o?one podczas   

    kol?dy na potrzeby ko?cio?a: - Hamernia

Powy?sze ofiary wpisywane s? do kartoteki parafialnej i  przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele.

10. Ofiara na ko?ció? - bezim. z Majdanu Nepr.  "Bóg zap?a?".

11. Modlitwa.