II Niedziela Po Narodzeniu Pa?skim - 04.01.2015 r.

1.      Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu grudniu. Taca na WSD.  O godz. 14.30  w sali kameralnej  MOK  w Józefowie odb?dzie si?  Noworoczne Spotkanie zespo?ów pracuj?cych przy MOK  w Józefowie. Serdecznie zapraszamy.

2.      Zgodnie z dekretem ks. bp Ordynariusza Mariana Rojka w dzisiejsz? niedziel? przeprowadzone s? w ca?ej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wybory do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych. W naszej parafii listy z kandydatami umieszczone s? nad urnami wyborczymi na czterech bocznych o?tarzach. Tam te? znajduj? si? kartki oraz d?ugopisy. Po zako?czonej Mszy ?w. prosimy napisa? imi? i nazwisko wybranego przez siebie kandydata i wrzuci? kartk? do urny w?a?ciwej dla miejsca swojego zamieszkania. Liczymy na odpowiedzialne podej?cie do tej sprawy. G?osy oddane na osoby, których nie ma na li?cie osób zg?oszonych  do kandydowania w danym okr?gu wyborczym, b?d? uznane za niewa?ne. Og?oszenie wyników wyborów oraz pe?nego sk?adu rady nast?pi po up?ywie tygodnia, czyli w przysz?? niedziel?.

3.      We wtorek, 06 stycznia przypada Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego-Trzech Króli . Porz?dek Mszy ?w. niedzielny. Po ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie kredy i kadzid?a. Taca na Krajowy Fundusz Misyjny.

4.      W  przysz?? niedziel?, 11 stycznia ?wi?to Chrztu Pa?skiego.    

5.      Mieszka?com ul. 29 Marca dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o 8  osób. W najbli?sz? sobot? prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a mieszka?ców ul. Batalionów Ch?opskich.

6.      Ofiary na grobowiec ks. Gliniaka - bezim. z D?ugiego K?ta, bezim. z ul. Kamiennej, bezim. z ul. Kamiennej, ofiara na pomnik J.P.II -bezim. z Borowiny, "Bóg zap?a?".

 

7.      Planowana wizyta duszpasterska na bie??cy tydzie?:

-poniedzia?ek, 05 stycznia - od godz.   8.30 - ul. Zielona/ z obu stron/

                                             - od godz. 15.30 -ul. Targowa/ z obu stron / i ul. Przemys?owa   

- wtorek , 06 stycznia-  od godz. 15.00 – ul. Nowa / z obu stron /

- ?roda, 07 stycznia – od godz.  8.30 –Górniki od godz. 15.30 – ul. Le?na

- czwartek, 08 stycznia - od godz. 8.30 –  Siedliska-Tartak

                                         od godz. 15.30 - ul. Przy Rynku                                          

- pi?tek, 09 stycznia -     od godz. 8.30 - Samsonówka,  od godz. 15.30- ul. Sosnowa i Batalionów Ch?opskich                        

- sobota,10 stycznia- od godz. 8.30 - ul. Ko?ciuszki

            

8.      Sk?adamy serdeczne „ Bóg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy:

- D?ugi K?t Wie? -                             

-ul. S?oneczna -                                   

-ul. Romanowskiego i ul. Cicha-       

- Majdan Nepryski - Klin               

-Majdan Nepryski - Choiny           

- bloki przy ul. Ko?ciuszki                

-Borowina                                         

- ul. Kamienna-Ogrodowa             

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele                i wpisywane s? do kartoteki parafialnej. 

10. Modlitwa

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony