Niedziela Chrztu Pa?skiego 11.01.2015 r.

Niedziela Chrztu Pa?skiego – 11.01.2015r.

 

1. Dzisiaj obchodzimy ?wi?to Chrztu Pa?skiego. Dzisiejsza niedziela ko?czy w liturgii okres Bo?ego Narodzenia, chocia? kol?dy ?piewamy tradycyjnie do 2 lutego. Od jutra w liturgii rozpoczyna si? tzw. okres zwyk?y. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2. We wtorek, 13 stycznia w Szkole Podstawowej w Józefowie o godz. 16.00 odb?dzie si?

     IV  Koncert Noworoczny. Pracownicy, uczniowie, Rada Rodziców SP w Józefowie, Caritas i  MOK w Józefowie serdecznie zapraszaj?.

3. W sobot?, 17 stycznia przypada XVIII Dzie? Judaizmu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

4. W niedziel?, 18 stycznia rozpocznie si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan. W tym czasie módlmy sie  o jedno?? w naszej parafii. O godz. 12.30 Msza ?w. dzi?kczynno-b?agalna w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin.

5. Mieszka?com ul. Batalionów Ch?opskich  dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 4

    osoby. Nast?pne sprz?tanie za dwa tygodnie.

6. Ofiara na pomnik J.P.II - bezim. z ul. Zielonej, bezim. z Górnik, ofiara na

    grobowiec ks. Gliniaka - bezim. z Siedlisk, bezim. z ul. Le?nej, bezim z Górnik -

    "Bóg zap?a?"

7. Planowana wizyta duszpasterska na bie??cy tydzie?:

- poniedzia?ek, 12 stycznia     od godz.    8.30 -  Stanis?awów od  godz. 15.30 - ul. Bi?gorajska

wtorek , 13 stycznia - od godz.    8.30 –  ul. 29 Marca

          - od godz. 15.30 - ul. Armii Krajowej i ul. ?ródlana

- ?roda, 14 stycznia - od godz.   8.30 -Szopowe, Potok-Senderki, Górniki Stare,    

                                                                                                Le?niczówka

                     od godz. 15.30- ul. Pop?awskiego   

-czwartek, 15 stycznia - od godz.  8.30 – D?ugi K?t - Osada i Dom Pomocy Spo?ecznej

                                                      od godz. 15.30 - ul. Górnicza                  

                                                                                                            

8. Sk?adamy serdeczne „ Bóg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one

     podczas kol?dy:

-  ul. Zielona                -                     

-  ul. Targowa -                                

- ul. Przemys?owa                               

-  ul. Nowa -                                       

- Górniki -                                         

-  ul. Le?na                              -           

-  Siedliska-Tartak-                            

-  ul. przy Rynku                                  

- Samsonówka                                   

-  ul. Sosnowa -                                                

-  ul. Batalionów Ch?opskich -                            

-  ul. Ko?ciuszki -                                 

Powy?sze ofiary przeznaczone s? na prace prowadzone przy naszym ko?ciele.

W tym tygodniu, we czwartek,  planowane jest zako?czenie wizyty duszpasterskiej. Je?li z jaki? powodów kol?da si? nie odby?a, a jego mieszka?cy chc? przyj?? ksi?dza, prosimy zg?osi? si? do zakrystii celem ustalenia daty takiej wizyty.

9. Zgodnie z Dekretem ks. bpa Ordynariusza Mariana Rojka w ubieg?? niedziel? przeprowadzone zosta?y wybory do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej w naszej parafii.     Do Rady Duszpastersko-Ekonomicznej wchodz?:

1. z urz?du: ks. proboszcz Zenon Mruga?a oraz wikariusz starszy nominacj? -                      ks. Andrzej W?sek

2. z nominacji: Kazimiera Gontarz - Prezydent Legionu Maryi oraz Maria Kude?ka - Prezes Caritas Parafii

3. z wyboru: Borowina- Naklicki Adam, D?ugi K?t Osada- Margol Adam, D?ugi K?t Wie? - Podolak Tadeusz, Hamernia- Borowicz Jan, Majdan Nepryski Choiny- Adamowicz Marian, Majdan Nepryski Klin- Lal Andrzej, Józefów: Kude?ka Jan i Za?ko Marian, ul. 29 MarcaOstasz Marta, Potok - Senderki- Kusiak Marek,Samsonówka- Kudyba Urszula, Siedliska i Tartak D?ugi K?t- Pe? Piotr, Szopowe- Maj Miros?aw,

w ko?ciele w Stanis?awowie: Stanis?awów Skrzy?owanie- Kude?ka Jerzy,Stanis?awów Ko?ció?- Gralak Stanis?aw, Górniki- Berdzik Wies?aw.

 

Ogó?em Rada liczy 20 osób. Spotkanie nowej Rady odb?dzie si? w przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 11.00 w sali parafialnej. Na tablicach wyborczych znajduj? si? wyniki naszych wyborów.

 

10. Zmar?a ?.p. Wanda Gargol z Józefowa. Pogrzeb jutro, 12 stycznia o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony