II Niedziela Zwyk?a 18.01.2015 r.

1.      Dzi? Dzie? Migranta i Uchod?cy.  Rozpocz?? si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan. Po Mszy ?w. o godz. 11.00 spotkanie Rady Duszpastersko-Ekonomicznej w sali parafialnej.

2.      Jutro, 19 stycznia  dzie? imienin ks. bpa Mariusza Leszczy?skiego. Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

3.      W ?rod?, 21 stycznia obchodzimy Dzie? Babci, a w czwartek Dzie? Dziadka.

4.      W czwartek, 22 stycznia w Szkole Podstawowej w Stanis?awowie odb?dzie si? X edycja Stanis?awowskich Spotka? z Kol?d?. Pocz?tek o godz. 9.00.

5.      W sobot?, 24 stycznia przypada wspomnienie ?w. Franciszka Salezego, patrona pracowników mediów. Modlimy si? za dziennikarzy.

6.      W przysz?? niedziel?, 25 stycznia  ?wi?to Nawrócenia ?w. Paw?a Aposto?a. Ko?czy si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 odb?dzie si? spotkanie op?atkowe Legionu Maryi, Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Dobrej ?mierci w sali parafialnej.

7.      Mieszka?ców ul. Batalionów Ch?opskich prosimy o  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

8.      Ofiara na pomnik J.P.II - bezim. z ul. 29 Marca, ofiara na grobowiec ks. Gliniaka - bezim. z ul. Górniczej, bezim. ze Stanis?awowa, "Bóg zap?a?"

Sk?adamy serdeczne „ Bóg zap?a?” naszym parafianom za ofiary na potrzeby ko?cio?a z?o?one podczas kol?dy:

- Stanis?awów                        

- ul. Bi?gorajska                    

- ul. 29 Marca                       

 -ul. Armii Krajowej            

- ul. ?ródlana                                   

- Szopowe                              

- Potok-Senderki                      

- Górniki Stare                                                        

- ul. Pop?awskiego                                                   

- D?ugi K?t - Osada              

- ul. Górnicza                                    

                        

9.      Zako?czyli?my wizyt? duszpastersk? w naszej parafii. Dzi?kujemy naszym parafianom za ?yczliwe przyjmowanie nas w swoich domach.

10.  W zwi?zku z zako?czon? wizyt? duszpastersk? zostanie z?o?one sprawozdanie administracyjne za rok 2014. /odczyta?/

11.    W przysz?? niedziel? zostanie z?o?one sprawozdanie administracyjne za rok 2014 z ko?cio?a w Stanis?awowie i sprawozdanie Caritas.

Modlitwa.