III Niedziela Zwyk?a 25.01.2015 r.

1.      Dzisiaj ko?czy si? Tydzie? Powszechnej Modlitwy o Jedno?? Chrze?cijan oraz obchodzimy Dzie? Chorych na Tr?d. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 odb?dzie si? spotkanie op?atkowe Legionu Maryi, Rycerstwa Niepokalanej i Apostolstwa Dobrej ?mierci w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      Jutro, 26 stycznia XV Dzie? Islamu w Ko?ciele katolickim w Polsce.

3.      W przysz?? niedziel?,  1. niedziela miesi?ca po sumie adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu styczniu.

4.      Mieszka?ców  z ul. Sosnowej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?. W dniu wczorajszym z ul. Batalionów Ch?opskich nie by?o nikogo.

5.      Ofiary na k-ó?: bezim. z Hamerni , bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Samsonówki, "Bóg zap?a?".

6.       Ks. Pawe? Martyniuk - misjonarz: "Bardzo serdecznie dzi?kuj? za pomoc finansow? przekazan? na moje konto (2000 z?). Dzi?kuj? kol?dnikom misyjnym ze szko?y podstawowej w Majdanie Nepryskim za trud podj?ty w czasie kol?dowania, dzi?kuj? równie? wszystkim, którzy ofiarowali swoje pieni?dze by pomóc mi w mojej pos?udze w Kazachstanie. Dzi?kuj? równie? bardzo serdecznie ca?ej parafii.Obecnie pos?uguj? w parafii Przemienienia Pa?skiego w ?ezkazganie. W 2001 roku, kiedy tworzy?a si? tutejsza parafia kupiono dom, w którym urz?dzono du?? kaplice i niewielkie mieszkanie dla ksi?dza. Oprócz tej kaplicy w ?ezkazganie jest te? grupa katolików, która gromadzi si? na modlitwie w prywatnym domu w mie?cie Kara?al oddalonym o 280 km od ?ezkazganu. Pomimo, i? parafian jest niewielu to cieszy fakt, ?e w parafii s? nie tylko osoby starsze, ale i m?odzi, dzieci oraz ca?e rodziny.Dzi?kuj? bardzo za przekazane ?rodki finansowe, umo?liwi? one zorganizowanie w czasie wakacji zaj?? dla dzieci i m?odzie?y (nie ma tu w szkole lekcji religii, dlatego organizujemy takie zaj?cia w czasie ferii i wakacji). Cieszy mnie bardzo fakt, ?e pami?tacie o misjonarzu z Kazachstanu. Mam nadziej?, ?e znajd? sposób aby si? odwdzi?czy?, a ju? dzisiaj zapewniam o mojej modlitwie." Ks. Pawe? Martyniuk.

7.      Zmar? ?.p. Henryk Klawisz z ul. Plac Wyzwolenia. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

8.      Sprawozdanie Caritas. /odczyta?/

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony