V Niedziela Zwyk?a 08.02.2015 r.

V Niedziela Zwyk?a – 08.02.2015 r.

 

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 11 lutego – wspomnienie NMP z Lourdes, XXIII ?wiatowy Dzie?    Chorego. Msze ?w. o godz. 7.00 i 9.30. Z tej racji zostanie odczytane na powy?szych Mszach ?w. Or?dzie  Papie?a Franciszka. Starajmy si? pomóc ludziom cierpi?cym i samotnym poprzez modlitw? oraz konkretnym czynem mi?o?ci. Przypominamy, ?e nawiedzanie chorych jest zaliczane do uczynków mi?osiernych.

3.      W sobot?, 14 lutego ?wi?to ?w. Cyryla i Metodego – patronów Europy.

4.      Mieszka?ców ul. Sosnowej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

5.      Ofiary na k-ó? - bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z ul. Przemys?owej, p.Teresa Maniuk z D?ugiego K?ta, "Bóg zap?a?"

     6. W ka?d? trzeci? niedziel? miesi?ca pó? godz. przed sum? odmawiane b?d? modlitwy do M.B. Szkaplerznej. Zapraszamy wszystkich nosz?cych Szkaplerz ?wi?ty.

      7. „Jezus na Wschodzie” - Kochani Bracia i Siostry Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ! „Nawracajcie si? i wierzcie w Ewangeli?” – tak brzmi has?o obecnego roku duszpasterskiego. Przewodnicz?cy Episkopatu Polski abp Stanis?aw G?decki zach?ca wszystkich odpowiedzialnych za duszpasterstwo w naszym kraju do „poszukiwania nowych form towarzyszenia ludziom w do?wiadczeniu nawrócenia”. Odpowiadaj?c na to wezwanie Ko?cio?a i kieruj?c si? pragnieniem o?ywienia wiary, w naszej Diecezji, w dniu 4 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Zamo?ciu odb?d? si? rekolekcje o nazwie „Jezus na Wschodzie”. Go?ciem tych rekolekcji b?dzie O. John Baptist Bashobora, znany charyzmatyk pochodz?cy z Ugandy, prawdziwy ?wiadek Jezusa, który z moc? g?osi S?owo Bo?e. Poprowadzi on dla nas konferencje, nabo?e?stwa oraz modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie duszy i cia?a.  Sercem tego dnia b?dzie uroczysta Msza ?wi?ta celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. Ch?tni pragn?cy wzi?? udzia? w tym wydarzeniu mog? naby? bilet drog? elektroniczn?, korzystaj?c ze strony internetowejwww.jezusnawschodzie.pl, oraz w Biurze Promocji i Reklamy Katolickiego Radia Zamo?? (ul. Zamojskiego 1, w godzinach od 8.00 do 15.00), jak równie? w tworz?cym si? Centrum Wolontariatu, zwi?zanym ze ?wiatowymi Dniami M?odzie?y. Inicjatywa „Jezus na Wschodzie” adresowana jest do wszystkich: doros?ych i m?odzie?y, g??boko wierz?cych, jak równie? tych, którzy poszukuj? Boga i chcieliby umocni? swoj? wiar?. Wydarzeniem skierowanym natomiast bezpo?rednio do m?odzie?y b?dzie Exodus M?odych. W tym roku Exodus odb?dzie si? wyj?tkowo w Zamo?ciu przy stadionie sportowym, w dniach od 1 do 3 lipca i zako?czy si? uczestnictwem m?odzie?y w rekolekcjach z o. Johnem Bashobor? w dniu 4 lipca 2015 r. Uczestnicy Exodusu nie b?d? musieli dodatkowo zapisywa? si? na to wydarzenie, ani ponosi? dodatkowych kosztów. M?odzie? zgromadzona na Exodusie b?dzie mog?a tak?e wzi?? udzia? w obchodach Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Matki Bo?ej Krasnobrodzkiej w Sanktuarium Diecezjalnym w Krasnobrodzie. Z tej racji wieczorem 2 lipca w Zamo?ciu na stadionie OSiR-u, kustosz sanktuarium ks. pra?at Eugeniusz Derdziuk poprowadzi nabo?e?stwo Maryjne przed kopi? obrazu Matki Bo?ej Krasnobrodzkiej. Patronat honorowy nad tymi wydarzeniami ewangelizacyjnymi obj?li: Pasterz Diecezji Ksi?dz Biskup Marian Rojek oraz Pan Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamo??. Szczegó?owe informacje znajduj? si? na plakatach, ulotkach, naszych stronach internetowych oraz na stronie diecezjalnej. Gor?co zapraszamy do wzi?cia udzia?u w tych wydarzeniach ewangelizacyjnych i ju? teraz prosimy o modlitw? w ich intencji. Naszym wysi?kom organizacyjnym towarzyszy z modlitw? i pasterskim b?ogos?awie?stwem Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, który wzywa wszystkich duszpasterzy i wiernych diecezji do wielkodusznego zaanga?owania si? w dzie?o ewangelizacyjne.

Ks. Piotr Jakubiak      -          Przewodnicz?cy Zespo?u ds. Nowej Ewangelizacji

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony