VI Niedziela Zwyk?a - 15.02.2015 r.

1.      Od dzisiaj do soboty w??cznie trwa 48.Tydzie? Modlitw o Trze?wo?? Narodu.

2.      W ?rod?, 18 lutego przypada Popielec i tym samym rozpocznie si? Wielki Post. Msze ?w. w tym dniu o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.   Na ka?dej mszy ?w. po?wi?cenie i posypanie g?ów popio?em. W ?rod? popielcow? obowi?zuje post ?cis?y polegaj?cy na wstrzemi??liwo?ci od pokarmów mi?snych     i spo?ycia jednego posi?ku do syta w ci?gu dnia, pozosta?e posi?ki musz? by? ograniczone co do ilo?ci. Na stoliku z pras? wy?o?ona zostanie ksi?ga trze?wo?ci,  w której prosimy wpisywa? swoje wielkopostne postanowienia.

3.      Od ?rody Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadaj? Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.

4.      W tym tygodniu nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej w pi?tek o godz. 16.30, o godz. 17.00 Msza ?w.

5.      Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? Wielkiego Postu po sumie. W Stanis?awowie: Droga Krzy?owa w pi?tki o godz. 15.00, Gorzkie ?ale w niedziele o godz. 10.30.

6.      W przysz?? niedziel?, 22 lutego  taca na WSD. O godz. 12.30 Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci i ich rodzin. ?wi?to Katedry ?w. Piotra Aposto?a. Pami?tajmy w tym dniu o modlitwie za Ojca ?w.

7.      Dzie?o Biblijne im. Jana Paw?a II w naszej diecezji serdecznie zaprasza osoby doros?e, które chcia?yby pog??bi? swoj? wiedz? na temat Pisma ?wi?tego na Kurs Formacji Biblijnej, który rozpocznie si? w sobot? 28 lutego 2015r. o godz. 8.00 Msz? ?w. pod przewodnictwem naszego pasterza ks. bpa Mariana Rojka w ko?ciele MB Królowej Polski w Zamo?ciu. Spotkania odbywa? si? b?d? raz w miesi?cu, zawsze w sobot?, w budynku Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu przy ul. Zamoyskiego 1. Koszt kursu za semestr wynosi 100 z?. Szczegó?y na plakacie wywieszonym na tablicy og?oszeniowej.

8.      Mieszka?com ul. Sosnowej dzi?kujemy za  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5  osób. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. Nowej, których prosimy  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w sobot?, za dwa tygodnie.

9.      Ofiary na k-ó?- bezim. z Majdanu Nepryskiego , bezim. z D?ugiego K?ta "Bóg zap?a?"

10.  Planowana jest pielgrzymka do Medjugorie w terminie od 17 do 25 lipca br. Informacje dotycz?ce wyjazdu oraz zapisy u ks. Marcina Migasa.

11.  W dniu wczorajszym zosta?y zako?czone prace przy ko?ciele w Stanis?awowie polegaj?ce na wykonaniu zadaszenia przy bocznym wej?ciu do ko?cio?a.

12.  W ubieg?ym tygodniu pracownicy "Prefabetu" poinformowali o planowanym zamkni?ciu Przedsi?biorstwa Produkcji Materia?ów Budowlanych  "Prefabet" w D?ugim K?cie i o zwolnieniach grupowych w zak?adzie.  W zwi?zku z tym prosz? o modlitw?, solidarno?? i wsparcie w tak trudnej sytuacji, w jakiej si? znale?li. Poniewa? jest to najwi?kszy zak?ad pracy w naszej gminie otoczmy rodziny zagro?one bezrobociem modlitw? i wsparciem.

13.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U B N E

 

- Przemys?aw Pyzio, kaw. z D?ugiego K?ta Osady i Marta Terlecka, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony