I Niedziela Wielkiego Postu 22.02.2014 r.

1.      Dzisiejsza niedziela jest 1. niedziel? Wielkiego Postu. Po sumie Gorzkie ?ale. Taca na WSD. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W przysz?? niedziel?  1. niedziela miesi?ca. Zbiórka ofiar do puszek na "Krajowy Fundusz Misyjny". O godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza ?w. w 72 rocz.  rozstrzelania przez hitlerowców rodziny Bartoszewskich po??czona z obchodami Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Z tej racji Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lutym zostan? odprawione o godz. 16.30.

3.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y w ?rody o godz. 16.30, dla starszych w pi?tki o godz. 16.30. Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie. W zwi?zku z Renowacj? Misji ?wi?tych, które b?d? w naszej parafii w maju, w dniach od 09 do 13 maja, Rekolekcje wielkopostne b?d? jednodniowe i odb?d? si?  19 marca w uroczysto?? ?w. Józefa Oblubie?ca NMP. W tym dniu b?dziemy mogli skorzysta? z sakramentu spowiedzi ?w. Szczegó?owy program  podamy w pó?niejszym terminie.

4.      Wspólnota Chrystusa Zmartwychwsta?ego "Galilea" serdecznie zaprasza na Msz? ?w. z racjii 1. rocznicy powstania Domu Zmartwychwstania w Józefowie. Msza ?w. zostanie odprawiona w ?rod?, 25 lutego o godz. 17.00.

5.      Na stoliku z pras? wy?o?ona jest ksi?ga trze?wo?ci, w której prosimy wpisywa? swoje wielkopostne postanowienia.

6.      Mieszka?ców ul. Nowej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

7.      Ofiara na ko?ció? - bezim. z Potoka - Senderek, "Bóg zap?a?"

8.      Dzie?o Biblijne im. Jana Paw?a II w naszej diecezji serdecznie zaprasza osoby doros?e, które chcia?yby pog??bi? swoj? wiedz? na temat Pisma ?wi?tego na Kurs Formacji Biblijnej, który rozpocznie si? w sobot? 28 lutego 2015r. o godz. 8.00 Msz? ?w. pod przewodnictwem naszego pasterza ks. bpa Mariana Rojka w ko?ciele MB Królowej Polski w Zamo?ciu. Spotkania odbywa? si? b?d? raz w miesi?cu, zawsze w sobot?, w budynku Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu przy ul. Zamoyskiego 1. Koszt kursu za semestr wynosi 100 z?. Szczegó?y na plakacie wywieszonym na tablicy og?oszeniowej.

9.      Policealna Szko?a Centrum Szkó? Akademickich Student w Zamo?ciu prowadzi nabór do 15 marca do zaocznej szko?y dla Doros?ych. Szko?a zapewnia prac? w zawodzie opiekun w Polsce i w Niemczech oraz bezp?atne kursy j?zyka niemieckiego. Szczegó?owe informacja na plakacie.

10.  Zmar?a ?.p. +Józefa Gmyz z ul. Le?nej. Pogrzeb jutro, 23 lutego /poniedzia?ek/ o godz. 12.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U B N E

 

- Przemys?aw Pyzio, kaw. z D?ugiego K?ta Osady i Marta Terlecka, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony