II Niedziela Wielkiego Postu 01.03.2015 r.

1.      Dzisiejsza niedziela „AD GENTES” jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarno?ci z Misjonarzami pod has?em: ”Z misjonarzami g?o?my pojednanie. Po mszach ?w. zbiórka ofiar do puszek na „Krajowy Fundusz Misyjny”.  Jednocze?nie w dniu dzisiejszym, 01 marca obchodzimy Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Od 2011r. jest to ?wi?to pa?stwowe. Mianem "?o?nierzy Wykl?tych" okre?lamy formacje zbrojne, które po zako?czeniu II Wojny ?wiatowej podj??y walk? o woln? Polsk?, niezale?n? od narzucanego nam komunistycznego dyktatu. Z tej racji o godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza ?w. zwi?zana z obchodami Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych i w 72 rocz.  rozstrzelania przez hitlerowców rodziny Bartoszewskich. Dlatego te?  Gorzkie ?ale po??czone z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu lutym zostan? odprawione dzisiaj o godz. 16.30.

2.      Rozpocz?? si? nowy miesi?c marzec. Msze ?w. w dni powszednie b?d? odprawiane o godz. 7.00 i 17.00. Kancelaria parafialna czynna b?dzie po Mszach ?w. zarówno rano, jak i wieczorem.

3.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1.sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie w pi?tek o godz. 15.30. W sobot? adoracja Eucharystyczna do godz. 20.00, a od godz. 19.00 modlitwa uwielbienia.

4.      W przysz?? niedziel?, 08 marca puszka na KRZ. W Sali Kameralnej MOK w Józefowie o godz. 16.00 odb?dzie si? koncert z okazji Dnia Kobiet z udzia?em zespo?u "Babska Biesiada" z Zamo?cia, Kapeli Rzemyki oraz dzieci i m?odzie?y. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

5.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci i m?odzie?y  w ?rod? o godz. 16.30, dla starszych w pi?tek o godz. 16.30.  Gorzkie ?ale w ka?d? niedziel? po sumie.

6.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar? na  ja?mu?n? postn?.

7.      Mieszka?com ul. Nowej   dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a.  By?o  5 osób. Nast?pne sprz?tanie w sobot?, za dwa tygodnie.

 

8.      Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I

 

- S?awomir Sad?o, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej  i Justyna Koper, panna z Kunek, par. ?osiniec - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony