III Niedziela Wielkiego Postu 08.03.2015 r.

1.      Dzisiaj po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej. Po wieczorowej Mszy ?w. spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej. Zbiórka ofiar do puszek na Katolickie Radio Zamo??.

2.      Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie "Podaj D?o?" zaprasza w dniu dzisiejszym wszystkie Panie w godz. od 10.00 do 14.00 na rynek w Józefowie. Dla ka?dej Pani przewidziany jest upominek w formie kartonu jab?ek. Poza tym odb?dzie si? kiermasz r?kodzie?a, degustacja soków i ciast, mo?liwo?? bezp?atnego rozliczenia PIT-u w zamian za odpis 1% podatku na cele statutowe stowarzyszenia. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

3.      Dzisiaj w Sali Kameralnej MOK w Józefowie o godz. 16.00 odb?dzie si? koncert z okazji Dnia Kobiet z udzia?em zespo?u "Babska Biesiada" z Zamo?cia, Kapeli Rzemyki oraz dzieci i m?odzie?y. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

4.      We wtorek, 10 marca rozpoczyna si? Nowenna przed uroczysto?ci? ?w. Józefa Oblubie?ca NMP. B?dzie ona odprawiana codziennie przed wieczorow? Msz? ?w., z wyj?tkiem ?rody - 11 i 18 marca - przed Drog? Krzy?ow?.

5.      W pi?tek, 13 marca o godz. 19.00 odb?dzie si? Adoracja Krzy?a. B?dzie to czas medytacji Chrystusa ukrzy?owanego. W tym dniu b?dziemy go?ci? w naszej parafii relikwie Krzy?a ?wi?tego. Z tej racji Droga Krzy?owa w najbli?szy pi?tek                  o godz. 19.00.

6.      W przysz?? niedziel?, 15 marca pó? godz. przed sum? modlitwy do Matki Bo?ej Szkaplerznej.

7.      Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu- K?R p. Barbary Kowalczuk z MN, K?R Józefów-Morgi, "Bóg zap?a?".

8.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar?  na ja?mu?n? postn?.

9.      Przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? paschaliki rozprowadzane przez Caritas Diecezji, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne. Paschaliki bia?e -mniejsze -koszt 5 z?, paschaliki pomara?czowe - wi?ksze - 7 z?.

10.  Mieszka?ców ul. Nowej  prosimy o  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

11.  W ramach przygotowa? do ?wiatowych Dni M?odzie?y - Kraków 2016 informujemy, ?e  pierwsze spotkanie wolontariuszy odb?dzie si? 14 marca/sobota/ o godz. 9:00 w par. ?w. Jerzego w Bi?goraju.

12.  Zmar? ?.p. +Stanis?aw Kozyra z miejscowo?ci  Skrzynki, pochodz?cy z Górnik. Pogrzeb w ?rod?, 11 marca o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. Wieczne odpoczywanie...

 

Z A P O W I E D Z I

 

- S?awomir Sad?o, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej  i Justyna Koper, panna z Kunek, par. ?osiniec - zapowied? II.

- Wojciech Sobaszek, kaw. z Cyncynopola, par. Hedwi?yn i Magdalena Brytan, panna z D?ugiego K?ta, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony