IV Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2015 r.

1.      Dzisiejsza niedziela nosi nazw? Niedzieli Rado?ci "Laetare". Dzisiaj pó? godz. przed sum? modlitwy do Matki Bo?ej Szkaplerznej.

2.       Trwa Nowenna przed uroczysto?ci? ?w. Józefa Oblubie?ca NMP. Jest ona odprawiana codziennie przed wieczorow? Msz? ?w.,  z wyj?tkiem najbli?szej ?rody-przed Drog? Krzy?ow?. 

3.      W czwartek, 19 marca uroczysto??  ?w. Józefa Oblubie?ca NMP. W naszej parafii dzie? odpustu. W zwi?zku z planowan? Renowacj? Misji ?wi?tych w dniach 09.05 - 13.05 br. jest to  jednodniowy dzie? rekolekcji wielkopostnych po??czony z sakramentem spowiedzi ?w. /program odczyta?/.

4.      W przysz?? niedziel?, 22 marca po Mszy ?w. o godz. 11.00  odb?dzie si? spotkanie z dzie?mi klas III przygotowuj?cych si? do 1. komunii ?w. i ich rodzicami. W czasie spotkania dzieci otrzymaj? ksi??eczki do  nabo?e?stwa.

5.      Przy stoliku z pras? mo?emy nabywa? paschaliki  rozprowadzane przez Caritas Diecezji, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne. Paschaliki bia?e - mniejsze -5z?, paschaliki pomara?czowe - wi?ksze - 7 z?. Zach?camy do lektury prasy katolickiej. Tygodnik "Niedziela" w cenie 5 z?, "Roztocza?ski G?os"- miesi?cznik spo?eczno-kulturalny KRZ - bezp?atny.

6.      Caritas Parafii informuje, ?e w najbli?szy czwartek, 19 marca, w przysz?? niedziel?,  22 marca i w Niedziel? Palmow? na placu przyko?cielnym b?dzie prowadzona sprzeda? palm i stroików ?wi?tecznych, a dochód ze sprzeda?y zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Zach?camy gor?co do zakupu wyrobów wykonanych przez dzieci i m?odzie? szkoln?, uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej i wolontariuszy. Caritas Parafii organizuje równie? wyjazd do Sanktuarium w ?agiewnikach na Niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego, tj. 12 kwietnia. Ch?tnych prosimy o zapisywanie si?. Bli?sze informacje o wyje?dzie b?d? podane pó?niejszym terminie.

7.      Zach?camy do udzia?u w nabo?e?stwach wielkopostnych: Droga krzy?owa dla dzieci    i m?odzie?y w ?rody o godz. 16.30, dla starszych w pi?tki o godz. 16.30. Gorzkie ?ale w niedziel? po sumie.

8.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si? puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar?   na ja?mu?n? postn?. 

9.      Mieszka?com  ul. Nowej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?y 2 osoby. Kolejka przechodzi na mieszka?ców ul. Kamiennej, których prosimy o pomoc w sprz?taniu w najbli?sz? sobot?.

10.  Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: K?R  z Hamerni ,  K?R z ul. Górniczej i ul. Batalionów Ch?opskich, „Bóg zap?a?”.

11.  Zmarli: ?.p. +Jan Bednarczuk z Ciotuszy Starej. Pogrzeb jutro /poniedzia?ek/,     16 marca o godz. 13.30 wyprowadzenie z domu. ?.p. +Józef Dro?dziel z Tomaszowa Lubelskiego, pochodz?cy z Józefowa z ul. ?ródlanej. Pogrzeb we wtorek, 17 marca o godz. 14.00 bezpo?rednio w ko?ciele. ?.p. +Anna Pastuszek, pochodz?ca z Borowiny, ostatnio zamieszka?a w Ruskich Piaskach, termin pogrzebu nieustalony.  Wieczne odpoczywanie...

 

 

Z A P O W I E D Z I

 

- Wojciech Sobaszek, kaw. z Cyncynopola, par. Hedwi?yn i Magdalena Brytan, panna z D?ugiego K?ta, par. tutejszej - zapowied? II.

 - Robert Jonik, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Dorota Karina Pitucha, panna z Lublina, par. Chrystusa Króla - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony