V Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2015 r.

1.      Dzisiejsza niedziela decyzj? biskupów obraduj?cych na 368 zebraniu plenarnym w Warszawie jest ogólnopolskim dniem modlitwy o pokój na Ukrainie. Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? spotkanie dla dzieci klas III, przygotowuj?cych si? do I Komunii ?w. W czasie spotkania dzieci otrzymaj? ksi??eczki do nabo?e?stwa. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 25 marca Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego. Dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 17.00. W Stanis?awowie o godz. 11.00.  Na ka?dej Mszy ?w. mo?na b?dzie przyst?pi? do Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego. Warunki: odmówienie jednej tajemnicy ró?a?ca ?w. w intencji dziecka pocz?tego, modlitwa i dobrowolne zobowi?zanie. Teksty modlitwy znajdziemy na stoliku z pras?. 

3.      W pi?tek, 27 marca o godz. 16.30 - Droga Krzy?owa, a o godz. 17.00 Msza ?w. o uzdrowienie duszy i cia?a.  Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.

4.      W przysz?? niedziel?, 29 marca Niedziela M?ki Pa?skiej czyli Niedziela Palmowa. Na ka?dej Mszy ?w. po?wi?cenie palm. Wszystkie dzieci zapraszamy z palmami na godz. 11.00 przed grot? Matki Bo?ej. Tam odb?dzie si? po?wi?cenie i procesja z palmami do ko?cio?a. Jest to równie? XXX ?wiatowy Dzie? M?odzie?y.  O godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji Cz?onków Apostolstwa Dobrej ?mierci. W remizie stra?ackiej przy ul. 29 Marca o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji poleg?ych mieszka?ców wsi Pardysówka  z racji 72 rocz.  pacyfikacji przez Niemców, która mia?a miejsce 29 marca 1943r.

5.      W przysz?? niedziel? nast?pi zmiana czasu z zimowego na letni. W zwi?zku z tym Msze ?w. wieczorowe w dni powszednie i ?wi?teczne b?d? odprawiane o godz. 18.00.

6.      Dzisiaj i w przysz?? niedziel? - Palmow?, Caritas Parafii  na placu przyko?cielnym prowadzi sprzeda? palm i stroików wielkanocnych, z których  dochód  zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Zach?camy gor?co do wsparcia tej akcji. Caritas Parafii organizuje równie? wyjazd do Sanktuarium w ?agiewnikach na Niedziel? Mi?osierdzia Bo?ego, tj. 12 kwietnia. Ch?tnych prosimy o zapisywanie si?. Bli?sze informacje o wyje?dzie b?d? podane w pó?niejszym terminie.

7.      W zakrystii przyjmujemy zapisy chorych, których odwiedzimy z pos?ug? sakramentaln? przed ?wi?tami wielkanocnymi. Termin odwiedzin podamy w przysz?? niedziel?.   

8.      Na bocznych o?tarzach znajduj? si?  puszki, do których mo?emy z?o?y? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu i na ja?mu?n? postn?.

9.      Mieszka?com z ul. Kamiennej  dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o  6 osób. Nast?pne sprz?tanie w Wielki Wtorek, 31 marca.

10.  Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu:  K?R z D?ugiego K?ta - Osada,   K?R z D?ugiego K?ta Wsi, K?R z Majdanu Nepr. p.Zofii Rogowskiej, K?R z Siedlisk , „Bóg zap?a?”.

11.  Ofiary na k-ó?- bezim. z ul. Le?nej, bezim. z Majdanu Nepryskiego, bezim. z D?ugiego K?ta, bezim. z D?ugiego K?ta  - na ko?ció? w Stanis?awowie "Bóg zap?a?".

12.  Pragniemy wyrazi? podzi?kowanie nauczycielom i dyrekcjom Szkó? z terenu naszej parafii za pomoc w dopilnowaniu dzieci i m?odzie?y podczas jednodniowych rekolekcji wielkopostnych. Dzi?kujemy te? W?adzom Samorz?dowym za organizacj? przewozu autokarowego w tym dniu.

13.  W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej odb?dzie si? w tym roku "Noc konfesjona?ów" w Wielki Czwartek od godz. 21.37 do godz. porannych, podczas których b?dzie mo?na skorzysta? z sakramentu pokuty i pojednania w nast?puj?cych miastach: Bi?goraj - par. ?w. Jerzego, Hrubieszów - par. ?w. Miko?aja, Tomaszów Lubelski - par. NSJ, Zamo?? - par. ?w. Katarzyny, Lubaczów - par. ?w. Stanis?awa.

14.  Zach?camy do lektury tygodnika "Niedziela". W dzisiejszym numerze znajdziemy petycj? do Ministra Zdrowia, któr? mo?emy podpisa? i wys?a? "Stop pigu?ce ?mierci". Minister Zdrowia dopu?ci? do sprzeda?y bez recepty pigu?k? "ellaOne", która mo?e powodowa? ?mier? pocz?tego dziecka. Wesprzyj swoim g?osem akcj? sprzeciwu wobec tej decyzji.  

15.  Dzisiaj o godz. 16.00 w  MOK w Józefowie  odb?dzie si?  bezp?atne szkolenie dotycz?ce mo?liwo?ci pozyskiwania funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

16.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I

 

- Robert Jonik, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Dorota Karina Pitucha, panna z Lublina, par. Chrystusa Króla - zapowied? II.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony