Niedziela Palmowa 29.03.2015 r.

 Niedziela Palmowa czyli M?ki Pa?skiej – 29.03.2015r.

 

 

1.      Dzi? we Mszach ?w. obchodzi si? pami?tk? uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejsza Niedziela Palmowa nosi te? nazw? Niedzieli M?ki Pa?skiej. Obchodzony jest ?wiatowy Dzie? M?odzie?y. Przed ka?d? Msz? ?w. po?wi?cenie palm.  Po sumie Gorzkie ?ale..

2.      Caritas naszej parafii sk?ada gor?ce podzi?kowania w?a?cicielom sklepów, Parafianom, nauczycielom, dzieciom i m?odzie?y z naszych szkó?, uczestnikom Warsztatów Terapii Zaj?ciowej oraz wolontariuszom, którzy aktywnie w??czyli si? do ogólnopolskiej akcji zbiórki ?ywno?ci "TAK POMAGAM". Podczas powy?szej akcji zebrano 492 kg ?ywno?ci, która zosta?a przekazana dla osób najbardziej potrzebuj?cych. Dzisiaj Caritas na placu przyko?cielnym oprócz wyrobów ?wi?tecznych rozprowadza  "chlebki dobroci". Uzyskane ?rodki b?d? przeznaczone na cele charytatywne.

3.      Caritas Parafii organizuje pielgrzymk? do ?agiewnik w ?wi?to Mi?osierdzia Bo?ego –12 kwietnia.  Zapisy przyjmujemy w zakrystii.

4.      W zakrystii przyjmujemy  zapisy chorych, których odwiedzimy z pos?ug? sakramentaln? w Wielki Pi?tek -  03 kwietnia od godz. 9.00.

5.      Ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu: bezim. z ul. Ko?ciuszki, K?R ?w. Gerarda, od Pa? z ul. Kamiennej od strony baszty, które sprz?ta?y ko?ció?, Krucjata Wyzwolenia Cz?owieka, K?R z Borowiny, „Bóg zap?a?”

6.      Mieszka?ców ul. Kamiennej prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a, we wtorek,               31 marca.

7.      Tydzie?, który dzisiaj rozpoczynamy nazywa si? Wielkim Tygodniem dla podkre?lenia wielkich wydarze? z ?ycia Pana Jezusa – Jego M?ki, ?mierci                     i  Zmartwychwstania.

8.      Wielka ?roda – o godz. 18.00 Msza ?w., a po niej Droga Krzy?owa ulicami miasta Józefowa. Na drog? krzy?ow? prosimy przynie?? ze sob? lampiony.

 

9.      WIELKI CZWARTEK– dzie? ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kap?a?stwa. Tego dnia w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00 Ks. Bp Ordynariusz Marian Rojek     z Kap?anami odprawi Msz? ?w. Krzy?ma i po?wi?ci  oleje u?ywane potem przez ca?y rok do udzielania chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.  W naszym ko?ciele pocz?tek liturgii o godz. 18.00. Komunia ?wi?ta udzielana b?dzie pod postaciami chleba i wina. Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu  w ciemnicy do godz. 22.00.   

 

10.  WIELKI PI?TEK– dzie? M?ki i ?mierci Chrystusa. W tym dniu obowi?zuje post ?cis?y. Nie odprawia si? Mszy ?w. O godz. 17.30 – rozpocznie si? Nowenna do Bo?ego Mi?osierdzia /ta nowenna odprawiana b?dzie przez wolontariuszy Caritas  w dni powszednie pó? godz. przed nabo?e?stwem wieczornym, a w niedziele i dni ?wi?teczne pó? godz. przed sum?/, o godz. 18.00 Droga Krzy?owa a nast?pnie Liturgia na cze??  M?ki Pa?skiej.Zbiórka ofiar przy adoracji krzy?a na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi ?wi?tej. Adoracja Grobu Bo?ego do godz. 24.00.               W zwi?zku z tym, ?e jest to 1. pi?tek miesi?ca m?odzie? i osoby, które obchodz? 1.pi?tki miesi?ca po nabo?e?stwie wieczornym otrzymaj? podpisy w indeksach o przyj?tej komunii ?w., a spowied? ?w. odprawi? w dniach poprzedzaj?cych  pi?tek.

 

11.  WIELKA SOBOTA– Pocz?tek liturgii o godz. 19.00. Osoby obchodz?ce 1.sobot? miesi?ca podczas tej liturgii powinny  przyj?? komuni? ?w.  O godz. 23.00 zapraszamy na adoracj? uwielbienia Zmartwychwsta?ego Chrystusa.

·         Po?wi?cenie pokarmów:

·         Józefów – ko?ció? parafialny – od godz. 8.00 do godz. 13.00 o ka?dej pe?nej godzinie

·         Miejscowo?ci w Parafii:

·          Senderki -                            godz. 9.00

·         Potok-                                  godz. 9.15     

·         Górniki Stare -                     godz. 9.30

·         Szopowe -                             godz. 9.45

·         Górniki Nowe -                    godz. 10.00

·         Stanis?awów Ko?ció? -         godz. 10.10

·         Stanis?awów Skrzy?. -         godz. 10.20

·         D?ugi K?t Wie? -                  godz. 10.30

·         D?ugi K?t Osada -                godz. 10.45

·         Samsonówka -                      godz. 11.00

·         Hamernia -                           godz. 11.15

·         Siedliska -                             godz. 11.30

·         Majdan Nepryskim -           godz. 11.45

·         ul. 29 Marca -                       godz. 12.15

 

12.  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO– Rezurekcja o godz. 6.00.Pozosta?e msze ?w. o godz. 9.30, 11.00, 12.30. W Stanis?awowie o godz. 11.00. Nie ma mszy ?w. wieczorowej. Po Mszy ?w. o godz. 12.30 z racji 1.niedzieli miesi?ca adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu marcu.

13.  Panów stra?aków prosimy o wart? honorow? przy Grobie Bo?ym w Wielki Pi?tek, w Wielk? Sobot? oraz podczas Rezurekcji. Prosimy te? panie w strojach ludowych na procesj? rezurekcyjn?.

14.  Przypominamy o przygotowaniu do procesji rezurekcyjnej chor?gwi i feretronów poprzez oczyszczenie, uprasowanie szarf czy napraw? i ich przyozdobienie. Prosimy radnych z poszczególnych miejscowo?ci i grupy modlitewne o zainteresowanie si? t? spraw?.

15.  Modlitwa.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony