III Niedziela Wielkanocna 19.04.2015 r.

1.       W dzisiejsz? niedziel?Ko?ció? w Polsce po raz siódmy rozpoczyna obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod has?em: ,,Nawró?cie si? i wierzcie w Ewangeli?". W te b?ogos?awione dni wszyscy mamy mo?liwo?? wyra?enia naszej wdzi?czno?ci Ojcu Niebieskiemu za S?owo Bo?e, które jest ?ród?em naszej wiary. Zracji 3. niedzieli miesi?ca przed sum? odmawiane b?d? modlitwy do Matki Bo?ej Szkaplerznej. Po sumie zebranie Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej.

2.      W ?rod?, 22 kwietnia o godz. 16.00 odb?dzie si? spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do 1.komunii ?w.

3.      W czwartek, 23 kwietnia uroczysto?? ?w. Wojciecha biskupa i m?czennika, g?ównego Patrona Polski.

4.      W pi?tek, 24 kwietnia o godz. 18.00 Msza ?w. z modlitw? o uzdrowienie duszy i cia?a. Do po?wi?cenia mo?na przynie?? wod?, sól i olej.

5.      W przysz?? niedziel?, 26 kwietnia Niedziela Dobrego Pasterza.  Rozpocznie si?                     52 Tydzie? Modlitw o powo?ania do s?u?by w Ko?ciele.

6.      Mieszka?com z ul. Kamiennej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 4 osoby.

7.      W zakrystii s? do odebrania czasopisma: "Cuda i ?aski Bo?e" oraz "Nasza Arka".

8.      Ofiara na ko?ció? - bezim. z ul. Ko?ciuszki "Bóg zap?a?".

9.      Komunikat Pasterza Diecezji /odczyta?/.

10.  Modlitwa.

 

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- ?ukasz Kozyra, kaw. z ?ukowej, par. Wniebowzi?cia NMP i Karolina Maria Surmacz, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? II.

- Marcin Rybak, kaw. z Hamerni i Ewelina ?epik, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? II.

- Wojciech Mazur, kaw. z Józefowa i Anna Kusiak, panna z Siedlisk, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

- Karol ?muda, kaw. z Szopowego, par. tutejszej i Katarzyna Bodys, panna z Hutek, par. Zes?ania Ducha ?w. w Krasnobrodzie - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony