IV Niedziela Zwyk?a 26.07.2015 r.

1.      Dzisiaj  Niedziela Dobrego Pasterza, to 52 ?wiatowy Dzie?  Modlitw o Powo?ania. Rozpoczyna ona kwartalne dni modlitw o powo?ania  do s?u?by w Ko?ciele. Po Mszy ?w. wieczorowej spotkanie Krucjaty Wyzwolenia Cz?owieka w sali parafialnej.

2.      W dzisiejsz? niedziel? w parafiach naszej Diecezji wolontariusze ?wiatowych Dni M?odzie?y w ramach tzw. Niedzieli Informacyjnej, przed ko?cio?ami b?d? rozdawa? foldery dotycz?ce wydarze? zwi?zanych ze ?wiatowymi Dniami M?odzie?y. B?d? tak?e zbierali ofiary do puszek na Fundusz "Bilet dla Brata". "Bilet dla Brata" to dzie?o pomocy pielgrzymom  zza wschodniej granicy, która bez naszej pomocy nie mog?aby przyjecha? na ?DM. Szczegó?y znajdziemy u Wolontariuszy ?DM i  na tablicy og?oszeniowej. Wolontariusze b?d? nam s?u?yli informacj? na placu przyko?cielnym, b?d? równie? w dniu dzisiejszym rozprowadza? tygodnik katolicki "Niedziela" - cena 5 z? oraz zapisywa? rodziny, które zechc? przyj?? do swoich domów pielgrzymów na ?DM  w dniach od 20 do 25 lipca 2016r. Takie zapisy by?y ju? w roku ubieg?ym. W naszej parafii ch?? przyj?cia pielgrzymów zg?osi?o 12 rodzin na ??czn? ilo?? 32 osób. Liczymy na ?yczliwo?? innych rodzin z naszej parafii. W tym tygodniu przyjmujemy jeszcze zapisy do Wolontariatu przygotowuj?cego do ?DM Kraków 2016 - m?odzie? od 16 roku ?ycia. Informacji w tej sprawie udziel? wolontariusze ju? zapisani.

3.      Spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do 1.komunii ?w. odb?dzie si? w poniedzia?ek, 27 kwietnia i we czwartek, 30 kwietnia o godz. 16.00.

4.      We wtorek, 28 kwietnia w naszym ko?ciele odb?dzie si? formacyjne spotkanie dekanalne dla m?odzie?y w ramach przygotowania do ?wiatowych Dni M?odzie?y. Zapraszamy m?odzie? z naszej parafii na to spotkanie. 

5.      W czwartek, 30 kwietnia dzie? imienin Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. Pami?tajmy o nim w naszych modlitwach.

6.      W pi?tek, 01 maja wchodzimy w Maryjny miesi?c maj. Po Mszy ?w. wieczorowej b?dzie odprawiane nabo?e?stwo majowe. Prosimy o zachowanie zwyczaju odprawiania majówek we wszystkich miejscowo?ciach. Biskupi obecni podczas 368. Zebrania Plenarnego KEP, w dniach 11-12 marca br. podj?li decyzj? o udzieleniu dyspensy od obowi?zku zachowania wstrzemi??liwo?ci od pokarmów mi?snych w pi?tek – 1 maja 2015 r.

7.      W tym tygodniu 1.pi?tek i 1. sobota miesi?ca. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 15.30.  

8.      W sobot?, 02 maja uroczysto?? NMP Królowej Polski. Na mocy dekretu Kongregacji d.s. Kultu Bo?ego i Dyscypliny Sakramentów, z dnia 6 listopada 2014r. uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski w roku 2015 zostaje przeniesiona na sobot?, 02 maja. Msze ?w. o  godz. 7.00, 9.30 i 18.00. Pami?tajmy o wywieszeniu flagi narodowej.

9.      W przysz?? niedziel?, 03 maja o godz. 9.30  Msza ?w.  w intencji Ojczyzny i stra?aków. Nast?pnie przemarsz delegacji do Rynku, z?o?enie wie?ców  i akademia okoliczno?ciowa przy Pomniku Bohaterów Walk. Z racji 1. niedzieli miesi?ca po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu kwietniu.  W przysz?a niedziel? do "Niedzieli Zamojsko - Lubaczowskiej" do??czona b?dzie p?yta CD z diecezjalnym hymnem ?DM w j?zyku polskim i angielskim, teledyskiem oraz ?piewnikiem.

10.  Pragniemy poinformowa?, ?e w naszej parafii odb?dzie si? Renowacja Misji ?wi?tych w dniach od 09 do 13 maja br. Przeprowadz? je Ojcowie Misjonarze Redemptory?ci: O. Ireneusz Homoncik i O. Józef Szczecina, którzy w ubieg?ym roku prowadzili Misje ?wi?te. Program Renowacji Misji ?wi?tych b?dziemy mogli pobra? gratis w przysz?? niedziel? po ka?dej Mszy ?w.

11.  Mieszka?com ul. Kamiennej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o  5  osób.  

12.  Ofiara  na ko?ció? - bezim. z Józefowa,  Serdeczne "Bóg zap?a?".

13.  W poniedzia?ek, 04 maja od godz. 10.00 w MOK w Józefowie odb?dzie si? bezp?atne badanie s?uchu. Szczegó?y na tablicy og?osze?.

14.  Zmar?a ?.p. +Zofia Tracz z Siedlisk. Pogrzeb we wtorek, 28 kwietnia o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

15.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Wojciech Mazur, kaw. z Józefowa i Anna Kusiak, panna z Siedlisk, oboje par. tutejszej - zapowied? II.

- Karol ?muda, kaw. z Szopowego, par. tutejszej i Katarzyna Bodys, panna z Hutek, par. Zes?ania Ducha ?w. w Krasnobrodzie - zapowied? II.

- Maciej Bodys, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Anna Adamczuk, panna z Tucz?p, par. ?w. Anny - zapowied? I.