V Niedziela Wielkanocna 03.05.2015 r.

1.      Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. O godz. 9.30  Msza ?w.  w intencji Ojczyzny i stra?aków. Nast?pnie przemarsz delegacji do Rynku, z?o?enie wie?ców  i akademia okoliczno?ciowa przygotowana przez m?odzie? z Gimnazjum w Majdanie Nepryskim. /zach?camy do wzi?cia udzia?u w przygotowanej akademii/.   Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu kwietniu. W dzisiejsz? niedziel? wolontariusze ?wiatowych Dni M?odzie?y rozprowadzaj? tygodnik katolicki "Niedziela",  do którego do??czona jest p?yta CD z hymnem ?wiatowych Dni M?odzie?y w j?zyku polskim i angielskim - cena 5 z?. Jednocze?nie u wolontariuszy mo?emy pobra? program Renowacji Misji ?wi?tych.

2.      Spotkanie dla dzieci przygotowuj?cych si? do 1.komunii ?w. odb?dzie si? w ?rod?, 06 maja o godz. 16.00 i w sobot?, 09 maja o godz. 09.30. 

3.      W pi?tek, 08 maja uroczysto?? ?w. Stanis?awa BM, g?ównego Patrona Polski. Odpust w parafii Górecko Ko?cielne.

4.      W najbli?sz? sobot?, 09 maja o godz. 18.00 rozpocz?cie Renowacji Misji ?wi?tych.  / Przeczyta? program.../

5.      W przysz?? niedziel? o godz. 12.30 suma odpustowa ku czci ?w. Stanis?awa BM w Stanis?awowie. Z tej racji nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 12.30 w ko?ciele w Józefowie.

  1. W odpowiedzi na wezwanie papie?a Franciszka i apel Przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Diecezjalny Marian Rojek og?asza na przysz?? niedziel?, 10 maja 2015 r. zbiórk? pieni??n? do puszek na rzecz ofiar kataklizmu w Nepalu.

7.      Ofiary na ko?ció?:  bezim. z Siedlisk  p. Genowefa Fusiasz z Majdanu Nepr.  bezim. z ul. Kamiennej  "Bóg zap?a?".

8.      Mieszka?ców  z ul. Górniczej prosimy o  pomoc w sprz?taniu ko?cio?a w najbli?sz? sobot?.

9.      Zmar? ?.p. +Leon Kude?ka ze Stanis?awowa. Pogrzeb dzisiaj o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu. Msza ?w. w ko?ciele parafialnym w Józefowie i pochówek na cmentarzu w Krasnobrodzie.  Wieczne odpoczywanie...

10.  Modlitwa.  

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Maciej Bodys, kaw. z D?ugiego K?ta, par. tutejszej i Anna Adamczuk, panna z Tucz?p, par. ?w. Anny - zapowied? II.

- ?ukasz Ostasz, kaw. z Józefowa i Katarzyna Kude?ka, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

- ?ukasz Jerzy Zaleski, kaw. z Przemy?la, par. Archikatedralnej i Joanna Tyto?, panna z Józefowa, par. tutejszej - zapowied? I.

- Grzegorz Mielniczek, kaw. z D?ugiego K?ta i Ewa Kozyra, panna z Józefowa, oboje par. tutejszej - zapowied? I.

- Artur Piechnik z D?ugiego K?ta i Magdalena Korek - Piechnik z D?ugiego K?ta, oboje par. tutejszej, cywilnie zwi?zani - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony