Niedziela Zes?ania Ducha ?wi?tego - 24.05.2015 r.

1.      Dzisiaj uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego - Zielone ?wi?tki.  Po sumie zebranie  Legionu Maryi - cz?onków wspomagaj?cych w sali parafialnej.  O godz. 16.00 po?wi?cenie pól w: Górnikach Nowych, Górnikach Starych  i  D?ugim K?cie Wsi. Taca na budownictwo sakralne.

2.      Jutro drugi dzie? Zielonych ?wi?t – NMP Matki Ko?cio?a. Msze ?w. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. W Stanis?awowie Msza ?w. w ko?ciele i po?wi?cenie pól o godz. 11.00.  Po po?udniu o godz. 16.00 po?wi?cenie pól:  Hamernia, Samsonówka i  Potok - Senderki /Senderki/.

3.      We wtorek, 26 maja Dzie? Matki. Nabo?e?stwo majowe w intencji matek.

4.      W sobot?, 30 maja odb?dzie si? Pielgrzymka Chorych do Krasnobrodu. W programie: godz. 10 - Droga Krzy?owa, Spowied? ?w.  i o godz. 11.30 - Msza ?w. pod przewodnictwem ks. bpa Mariusza Leszczy?skiego. Dojazd indywidualny.

5.      W sobot? odb?dzie si? Diecezjalna Pielgrzymka Bierzmowanych do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Na pielgrzymk? s? zaproszeni wszyscy, którzy przyjm? sakrament bierzmowania w roku 2015. W programie m.in. godz. 10.15 - zapisy grup, zawi?zanie wspólnoty, program ewangelizacyjny, przygotowanie liturgii, o godz. 12.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa, nast?pnie pocz?stunek, koncert i o godz. 15.00 zako?czenie. Zapisy przyjmuje ks. Marcin.

6.      W przysz?? niedziel?, 31 maja Uroczysto?? Naj?wi?tszej Trójcy – ko?czy si? okres Komunii ?w. wielkanocnej. Odpust w parafii Bondyrz. O godz. 16.00 po?wi?cenie pól: Siedliska i Majdan Nepryski.

7.      Rada Ruchów i Stowarzysze? Katolickich naszej Diecezji zaprasza mieszka?ców Zamo?cia i okolic z ca?ymi rodzinami na 'Marsz w Obronie ?ycia", który odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 31 maja. Marsz rozpocznie si?  Msz? ?w. w ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a o godz. 12.00. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

8.      Dzi?kujemy Nadle?nictwu Józefów za ofiarowane brzózki na Zielone ?wi?ta.

9.      Ofiara na k-ó? - Rodzice dzieci 1.Komunijnych   "Bóg zap?a?"

10.  Mieszka?com  z ul. Górniczej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 5  osób.

11.  W dniach od 17 do 25 lipca br oraz od 17 do 26 sierpnia br. organizowane s?, z naszej parafii wyjazdy do Medjugorie. Wyje?d?aj?cych w lipcu prosimy o uzupe?nienie danych osobowych - PESEL, nr dowodu osobistego. Bli?sze informacje w zakrystii.

12.  W przysz?? niedziel? w Parku Miejskim w Józefowie o godz. 14.30 odb?dzie si? Konkurs Piosenki Turystycznej z okazji Dnia Dziecka. W programie: magiczne przygody Heraklesa, konkursy z nagrodami. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

13.  Biuro Turystyczne "Atram - Trawel" z Bi?goraja organizuje wycieczk? do W?och w dwóch terminach: 4-13.07.2015r. i 07-16.08.2015r. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

14.  Zmar?a ?.p. + Donata Momot ze Stanis?awowa. Pogrzeb we wtorek, 26 maja o godz. 14.00 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

15.  Modlitwa w intencji Ojczyzny w dniu wyborów prezydenckich.