X Niedziela Zwyk?a - 07.06.2015 r.

1.      Dzisiaj uroczysto?? patriotyczno - religijna 72 rocznicy pacyfikacji Józefowa i okolicznych miejscowo?ci oraz  72 rocznica Rzeczpospolitej Józefowskiej. O godz. 12.30 Msza ?w. w ko?ciele w Józefowie, nast?pnie przej?cie przed tablice upami?tniaj?ce poleg?ych i pomordowanych z okresu II wojny ?wiatowej i dalsza cz??? uroczysto?ci. Organizatorzy serdecznie zapraszaj?.

2.      Dzisiaj z racji 1. niedzieli miesi?ca po Mszy ?w. o godz. 18.00, nabo?e?stwo czerwcowe i  adoracja eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu maju oraz procesja w Oktawie Bo?ego Cia?a.

3.      W czwartek, 11 czerwca zako?czenie Oktawy Uroczysto?ci Naj?w. Ca?a i Krwi Chrystusa. O godz. 18.00. Msza ?w. z procesj? do 4 o?tarzy, b?ogos?awie?stwo wianków i ma?ych dzieci. O przygotowanie o?tarzy prosimy mieszka?ców: I - Józefowa przy Grocie Matki Bo?ej,  pozosta?e 3 przy kapliczkach: II - Majdanu Nepryskiego, III - Samsonówki, IV - Hamerni. 

4.      W pi?tek, 12 czerwca Uroczysto?? Naj?w. Serca Pana Jezusa. O godz. 7.00 Msza ?w. w intencji Cz?onków Rodziny Serca Jezusowego, a po Mszy ?w. wieczorowej procesja Eucharystyczna wokó? ko?cio?a i adoracja prowadzona przez Rodzin? Serca Jezusowego. Nie obowi?zuje wstrzemi??liwo?? od pokarmów mi?snych. Tego dnia przypada XVI rocznica pobytu ?w. Jana Paw?a II   w Zamo?ciu. W ramach obchodów Dnia Papieskiego Duszpasterstwo Osób Niepe?nosprawnych naszej diecezji zaprasza na I Diecezjalny Dzie? Osób z Niepe?nosprawno?ci?. Rozpocz?cie  o godz. 10.00 Msz? ?w. w Katedrze Zamojskiej, a po niej wspólne ?piewanie na Rynku Wielkim. Szczegó?y na plakacie.

5.      W sobot?, 13 czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca Naj?w. Maryi Panny. O godz. 18.00 Wielka Nowenna Fatimska.

6.      Dzi?kujemy za liczny udzia? wiernych w  procesji Bo?ego Cia?a oraz za przygotowanie pi?knych o?tarzy. Dzi?kujemy wszystkim, którzy brali czynny udzia? w procesji: nie?li chor?gwie, feretrony, dzieciom, m?odzie?y, paniom w strojach ludowych i stra?akom. Miejscowej Policji dzi?kujemy za zabezpieczenie trasy procesji.

7.      Mieszka?com ul. Górniczej dzi?kujemy za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. By?o 9  osób.

8.      Ofiary na  ko?ció?:  bezim. z ul. Ko?ciuszki, bezim. z Samsonówki „Bóg zap?a?”.

9.      W ubieg?ym tygodniu w SP w Majdanie Nepryskim, SP w Józefowie  i w Gimnazjum w Józefowie zosta?y powo?ane przez dyr. Caritas Diecezji ks. Adama Sobczaka Szkolne Ko?a Caritas.

10.  W ubieg?ym tygodniu nasza parafia otrzyma?a pozwolenie  z Urz?du Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamo?ciu na prace zwi?zane z malowaniem ko?cio?a wewn?trz. Zosta?a uzgodniona kolorystyka i projekt wykonania powy?szych prac. Obecnie oczekujemy na podobne pozwolenie z Komisji Artystyczno-Budowlanej Kurii Diecezjalnej w Zamo?ciu.

11.  Pielgrzymi udaj?cy si? do Medjugorie w lipcu b?d? mieli spotkanie organizacyjne we wtorek, 09 czerwca po Mszy ?w. wieczorowej obok Groty Matki Bo?ej.

12.  Dyrektor, pracownicy, rodzice i uczniowie SP w Józefowie zapraszaj? na V Festyn Rodzinny oraz XIII Ma?y Festiwal Piosenki Dzieci?cej o "Józefowskiego S?owika", który odb?dzie si? w przysz?? niedziel?, 14 czerwca na boisku szkolnym. Rozpocz?cie imprezy o godz. 13.30.

13.  Zmarli: ?.p. +Genowefa Wo?oszyn z Siedlisk. Pogrzeb jutro, 08 czerwca o godz. 11.00 bezpo?rednio w ko?ciele. ?.p. +Marianna Kula z Borowiny. Pogrzeb we wtorek, 09 czerwca o godz. 15.30 wyprowadzenie z domu. Wieczne odpoczywanie...

14.  Modlitwa.

 

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D ? L U B N E

 

- Marcin Berdzik, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Agnieszka Ma?gorzata Dycha, panna z Nieledwi, par. MB Cz?stochowskiej - zapowied? II.

- Waldemar Pu?niak, kaw. z Siedlisk, par. tutejszej i  Magdalena Krukowska, panna z Lublina, par. ?w. Józefa - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony