XIV Niedziela Zwyk?a - 05.07.2015 r.

1.      Dzisiaj 1. niedziela miesi?ca. Po sumie adoracja Eucharystyczna po??czona z modlitw? za zmar?ych w miesi?cu czerwcu. Odpust w parafii Majdan Sopocki.  

2.      Od dzisiejszej niedzieli do ostatniej niedzieli sierpnia /30 sierpnia/  obowi?zuje wakacyjny porz?dek Mszy ?w. : godz. 7.00, 9.30, 11.00- suma i 18.00. W Stanis?awowie o godz. 08.00.

3.      Od dzisiaj do 30 lipca przyjmujemy zapisy na XXXIII  Piesz? Pielgrzymk? z Zamo?cia na Jasn? Gór?. Has?em tegorocznej pielgrzymki jest my?l : „B?ogos?awieni czystego serca”.  M?odzie? do lat 15 w??cznie pielgrzymuje w towarzystwie osoby pe?noletniej, w wieku od 16 do 18 lat w?druje za pisemn? zgod? rodziców, przedstawion? przy zapisie. Wpisowe wynosi 100 z?.  Druga osoba z rodziny 70 z?, pozosta?e 40 z?. Z my?l? o grupie duchowej zosta? przygotowany program radiowy przez Katolickie Radio Zamo??, który b?dzie si? rozpoczyna? o godz. 15.00 Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego, a ok. godz. 20.00 b?dzie transmitowany Apel pielgrzymkowy. Mo?na równie? ufundowa? stypendium pielgrzymkowe w kwocie 100 z? dla osoby, która b?dzie si? modli? w intencjach ofiarodawców z funduszu pielgrzymkowego.

4.      We wtorek, 07 lipca o godz. 17.30 rozpocz?cie Nowenny do Matki Bo?ej Szkaplerznej. B?dzie ona odprawiana codziennie o godz. 17.30, a w niedziel? pó? godz. przed sum?. Zapraszamy czcicieli MB Szkaplerznej nosz?cych szkaplerz. Tego dnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza ?w. w intencji cz?onków Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwsta?ego "Galilea" i ich rodzin.

5.      W sobot?, 11 lipca ?wi?to ?w. Benedykta – patrona Europy.  W naszej parafii odb?d? si? rekolekcje Legionu Maryi. Rozpocz?cie o godz. 9.00 w ko?ciele. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bo?ej. Program rekolekcji wywieszony jest na tablicy og?oszeniowej. 

6.       W przysz?? niedziel?, 12 lipca taca na WSD.

7.      Wyra?amy podzi?kowanie parafianom za przygotowanie w ubieg?? ?rod? pocz?stunku dla pielgrzymów udaj?cych si? z ?ukowej do Krasnobrodu. 

8.      Mieszka?com ul. Bi?gorajskiej dzi?kujemy za pomoc w  sprz?taniu ko?cio?a. By?a 1 osoba. W najbli?szy pi?tek prosimy o pomoc w sprz?taniu ko?cio?a mieszka?ców              z ul. Targowej.

9.     Ofiary na ko?ció?- bezim. z ul. Le?nej,  bezim. z Samsonówki, bezim. z Hamerni, bezim. z Majdanu Nepr., bezim. z Majdanu Nepr., bezim. z ul. Sosnowej, bezim. z Majdanu Nepr., bezim. z ul. Sosnowej, bezim. z D?ugiego K?ta Osady , "Bóg zap?a?". Powy?sze ofiary przeznaczone s? na malowanie ko?cio?a, od?wie?enie ?awek i podestów, odnowienie figury Serca Pana Jezusa i Matki Bo?ej, nowe oszklenie drzwi wej?ciowych, do?wietlenie sklepienia ko?cio?a i wymian? reflektorów na ledowe. W tym tygodniu planujemy zako?czy? prace zwi?zane z malowaniem ko?cio?a wewn?trz.

10.     W dniach 13-18 lipca br. w Hucie Ró?anieckiej odb?d? si? rekolekcje dla osób niepe?nosprawnych. Kontakt: ks. Karol J?druszczak - tel. 696 273 715

11.     Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje nowy obiekt muzealny opowiadaj?cy o wojennych losach naszych wsi: Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W zwi?zku z powy?szym prosz? o wojenne pami?tki po rodzinie i znajomych: fotografie, dokumenty, przedmioty osobiste z okresu II wojny ?wiatowej. Szczegó?y na tablicy og?oszeniowej.

12.  Modlitwa.

 

 

Z A P O W I E D Z I       P R Z E D ? L U N E

 

 

- Krzysztof Nowicki, kaw. z Borowiny, par. tutejszej i Monika Berbe?, panna z Che?ma, par. Chrystusa Odkupiciela - zapowied? II.

- Tadeusz Piotr Gontarz, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Marta Agnieszka Koman, panna z Warszawy, par. ?w. Tadeusza Aposto?a - zapowied? II.

-Mateusz Ziomek, kaw. z Józefowa, par. tutejszej i Karolina Bara?czuk, panna z Polubicz, par. ?w. Jana Ewangelisty - zapowied? II.

- Marcin Roman, kaw. z Korsz, par. tamtejszej i Aneta Momot, panna ze Stanis?awowa, par. tutejszej - zapowied? I.

Wyszukiwarka

Liturgia Dnia

Msze święte

Niedziela
- godzina 700
- godzina 930
- godzina 1100

- godzina 1800
W Stanisławowie
- godzina 11 00
Dni powszednie :
- godzina 700
- godzina 1800

mt_gallery:1% podatku dla Caritas

Liczba wyświetleń strony